Koncernresultaträkning

tusen euro     1.1–31.8.2019    1.1–31.8.2018    1.1–31.12.2018
Omsättning  76 857  80 686 124 225 
Övriga rörelseintäkter  392  651  1 265 
Andel av intresseföretagens resultat  1 782  235  2 226 
Material och tjänster   –48 934 –51 930  –81 463 
Personalkostnader  –2 725  –2 681  –4 146 
Avskrivningar och nedskrivningar  –7 259  –7 151  –11 222 
Övriga rörelsekostnader  –5 005  –5 239  –7 904 
Rörelsevinst  15 108  14 572  22 982 
Finansiella intäkter och kostnader  690  236  –222 
Vinst före bokslutsdispositioner och skatt  15 798  14 807  22 759 
Inkomstskatt  –2 421  –2 605  –3 846 
Kalkylerade skatter  –84  –84  –295 
Räkenskapsperiodens vinst  13 293  12 118  18 619 

 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.