Koncernbalansräkning

tusen euro   31.8.2019   31.8.2018   31.12.2018 
AKTIVA       
Bestående aktiva       
   Immateriella tillgångar  8 491  9 047  8 641 
   Materiella tillgångar  131 645  127 299  129 558 
   Placeringar  78 188  77 545  79 538 
Rörliga aktiva       
   Uppskjuten skattefordran  2 904  3 030  2 988 
   Finansieringstillgångar  35 406  54 399  48 286 
Sammanlagt  256 633  271 321  269 012 
       
PASSIVA       
Eget kapital       
   Aktiekapital  230  230  230 
   Övrigt eget kapital  68 367  57 072  63 573 
Främmande kapital       
   Uppskjuten skatteskuld  8 888  8 720  8 888 
   Långfristigt lån  85 333  104 210  89 444 
   Anslutningsavgifter  70 115  68 587  69 457 
   Kortfristig främmande kapital  23 699  32 502  37 419 
Sammanlagt  256 633  271 321  269 012 

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.