Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 93,6 (94,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 53,7 (13,4) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 44,4 (16,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistusjärjestelyn ja siihen liittyvän Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkönsiirtoverkoston leasing-järjestelyn vaikutus tilikauden liikevoittoon oli 36,2 miljoonaa euroa. 

Emoyhtiön liikevaihto oli 50,0 (57,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos johtui sähkön myyntihinnan ja myyntivolyymin laskusta. Liikevoitto oli 1,5 (4,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 30,5 (16,8) miljoonaa euroa. Tytäryhtiöltään Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä emoyhtiö sai kesäkuussa ennakko-osinkona 27 miljoonaa euroa vuoden 2017 tuloksesta, joka on kirjattu emoyhtiön osinkotuottoihin. Yhteensä emoyhtiön osinkotuotot sekä saadut konserniavustukset olivat 30,0 (10,9) miljoonaa euroa. 

Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 118,4 (84,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 20,0 (34,8) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 45,4 (59,9) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,9 (1,4). 

Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 72,4 (36,9) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,5 (3,3). 

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 19,0 (29,2) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 16,5 (17,8) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,5 (11,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 1,6 (10,7) miljoonaa euroa.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2017 2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 93,6 94,1 93,9
Liikevoitto, milj. euroa 53,7 13,4 9,1
Liikevoitto, % 60,6 14,3 9,7
Oman pääoman tuotto, % 66,2 19,5 8,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,5 9,1  4,4
Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja, % 20,0 34,8 33,4
Quick ratio 1,9 1,4 1,7

Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2017 2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 50,0 57,5 59,4
Liikevoitto, milj. euroa 1,5 4,3 1,2
Liikevoitto, % 2,9 7,6 2,1
Oman pääoman tuotto, % 54,5 12,3 24,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 28,5 6,7 17,7
Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja, % 24,4 65,6 62,0
Quick ratio 1,5 3,3 2,9