Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli Uudistuen kasvuun -strategian toimeenpanon ensimmäinen vuosi. Vuoden aikana teimme sekä kilpailukykyä pitkällä aikavälillä varmistavia investointeja että uudistuksia, jotka tähtäävät oman toiminnan parantamiseen lyhyemmällä tähtäimellä. Pääosa 19 miljoonan euron investoinneista kohdistui sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen. Sähköntuotannossa jatkoimme investointeja uusiutuvaan tuotantoon, tuulivoimakapasiteettimme kasvoi yli kaksinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna.
akupyymaki2017

Katsauskauden aikana toteutimme brändiuudistuksen ja otimme käyttöön uudistetun yritysilmeen, joka pohjautuu jo pitkään käytössä olleeseen KSOY-lyhenteeseen. Brändilupaus Arki virtaa kuvaa asennetta ja ajattelumallia, joka meidän tulee lunastaa kaikessa toiminnassa ja teoissa. Vuosittain toteutettava asiakastyytyväisyystutkimus osoitti, että olemme onnistuneet hyvän asiakassuhteen keskeisissä elementeissä eli luotettavassa toiminnassa, hyvässä hinta-laatusuhteessa sekä palvelevassa ja osaavassa henkilöstössä. Arki virtaa -lupaus on saanut hyvän alun.

Toimitusmäärät jäivät edellisvuotta alhaisemmiksi sekä jakeluverkkoalueella että sähkönmyynnissä. Toimitusmäärien laskuun vaikutti mm. edellisvuotta lämpimämpi sää ja teollisuusasiakkaiden vähentynyt sähkön käyttö. Konsernin liikevaihto oli 93,6 (94,1) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 17,4 (13,4) miljoonaa euroa.

Sähkönmyyntiliiketoiminnassa jatkui erittäin kireä kilpailutilanne. Onnistuimme säilyttämään vahvan markkina-asemamme yksityisasiakassegmentissä panostamalla voimakkaasti sekä myyntiin että asiakaspalveluun. Energialiiketoiminnan kannattavuus laski hieman, mutta säilyi kohtuullisella tasolla. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomessa oli keskimäärin 33,2 €/MWh, joka on 2,3 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna. Markkinahinnan hienoinen nousu paransi sähköntuotannon kannattavuutta, mutta kannattavuus jäi edelleen alhaiselle tasolle. Tulosta laskivat erityisesti omistusosuudet sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksissa.

Sähköverkon jakeluhäiriöiden määrä väheni, mutta kestoaika piteni edellisvuoteen verrattuna. Elokuun Kiira-myrsky osui laajasti jakelualueemme länsiosiin ja aiheutti pahimmillaan keskeytyksen yli 12 000 asiakkaan sähköntoimitukseen. Häiriöistä aiheutuneet korjauskustannukset ja asiakkaille maksetut korvaukset heikensivät verkkoyhtiön tulosta noin 1,2 miljoonalla eurolla.

Kymenlaakson Sähkö ja omistajakunnat allekirjoittavat keväällä sopimuksen kokonaisjärjestelystä, jossa sovittiin Kotkan kaupungin omistamien yhtiön osakkeiden (27 %) hankinnasta ja järjestelyn rahoituksesta.  Kokonaisjärjestelyn yhteydessä yhtiön omistajana jatkavat 11 kuntaa allekirjoittivat uuden osakassopimuksen. Kotkan kaupungin omistamien yhtiön osakkeiden hankinta toteutettiin kesäkuussa, jolloin uusi osakassopimus tuli voimaan. Osakassopimuksen mukaisesti omistajakunnat haluavat säilyttää yhtiön omistuksen kunnilla ja kehittää yhtiöstä entistäkin vahvemman energia-alan toimijan.

Kiitän vuoden 2017 tuloksellisesta yhteistyöstä kaikkia Kymenlaakson Sähkön sidosryhmiä.

Aku Pyymäki
toimitusjohtaja