Tulevaisuuden näkymät

Kymenlaakson Sähkö jatkaa sähköntuotannossaan siirtymistä päästöttömään tuotantoon. Siirtyminen tapahtuu luopumalla fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta sähköntuotannosta sekä investoimalla hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Investoinnit sähköverkoston uusimiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen jatkuvat noin 15 miljoonan euron vuositasolla. Verkostoautomaatiota ja kaapelointia lisätään nykytasosta. 

Muutokset pohjoiseurooppalaisilla sähkömarkkinoilla jatkuvat tulevina vuosina. Viime vuosina kiihtynyt sähköntuotannon rakennemuutos etenee edelleen. Vanhojen voimalaitosten alasajoa kompensoi etenkin tuulivoimakapasiteetin kasvu sekä Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto. Alueellisiin hintoihin vaikuttaa merkittävästi myös muutokset siirtoyhteyksissä. Nord Pool -alue integroituu yhä enemmän sekä sisäisesti että suhteessa muihin läntisiin markkina-alueisiin. Kyseisillä muutoksilla on sekä markkinahintaa nostavia, että laskevia vaikutuksia. Sähkön markkinahintojen ennustetaan laskevan hieman tulevina vuosina ja kääntyvän tämän jälkeen loivaan kasvuun. 

Sähkömarkkinalain mukaisen toimitusvarmuuskriteeristön mukaan 50 prosenttia sähkön käyttöpaikoista, lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja, tulee olla säävarman verkon piirissä vuoden 2019 loppuun mennessä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy täyttää jo nämä vaatimukset.