Konsernin tase

Konsernitase 31.12.2017 

(tuhatta euroa)

 VASTAAVAA Liitetieto
nro
2017      2016   
 Pysyvät vastaavat            
Aineettomat hyödykkeet 10
  Aineettomat oikeudet 2 515 2 610
  Liikearvo 6 385 7 601
  Muut pitkävaikutteiset menot 294 9 194 322 10 533
Aineelliset hyödykkeet 11
  Maa- ja vesialueet 953 952
  Rakennukset ja rakennelmat 2 767 3 012
  Siirto- ja jakeluverkosto 118 288 123 452
  Koneet ja kalusto 367 537
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 888
124 263 2 868
130 820
Sijoitukset 12
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 66 973 65 240
  Muut osakkeet ja osuudet 10 846 77 819 10 846 76 086
Vaihtuvat vastaavat            
Saamiset 13
Pitkäaikaiset
   Laskennallinen verosaaminen 3 115 3 095
   Muut saamiset 2 459 5 574 0
3 095
Lyhytaikaiset
  Myyntisaamiset 26 066 26 449
  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 14 105
  Muut saamiset 161 196
  Siirtosaamiset 1 509 27 750 1 830 28 580
Rahat ja pankkisaamiset 22 258 13 633
266 858 262 748

VASTATTAVAA

Oma pääoma
14
Osakepääoma 230 230
Ylikurssirahasto 19 015 19 015
Muut rahastot
  Vararahasto 284 284
  Käyttörahasto -20 152 45 316
Edellisten tilikausien voitto 9 754 10 233
Tilikauden voitto 44 351 53 482 16 363 91 441

Vieras pääoma
Pitkäaikainen 16
  Laskennallinen verovelka 8 720 5 122
  Lainat rahoituslaitoksilta 110 139 64 587
  Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta 0 5 625
  Liittymismaksut 67 556 186 415 66 049 141 382
Lyhytaikainen 17
  Lainat rahoituslaitoksilta 8 222 12 991
  Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta 0 938
  Saadut ennakot 189 215
  Ostovelat 5 551 4 302
  Velat omistusyhteysyrityksille 1 265 2 715
  Muut velat 6 936 7 579
  Siirtovelat 4 797 26 961 1 186 29 926
266 858 262 748