Emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017

(tuhatta euroa)

Liitetieto
nro
2017 2016
Liikevaihto 1 50 028 57 485
Liiketoiminnan muut tuotot 2 691 631
Materiaalit ja palvelut 3 -39 685 -46 007
Henkilöstökulut 4 -2 876 -3 188
Poistot ja arvonalentumiset 5 -806 -894
Liiketoiminnan muut kulut -5 898 -3 678
Liikevoitto 1 454 4 349
Rahoitustuotot ja -kulut 6 29 078 7 518
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 30 532 11 867
Tilinpäätössiirrot 7 141 7 138
Tuloverot 8 -135 -2 163
Tilikauden voitto   30 538 16 842