Emoyhtiön tase

Emoyhtiön tase 31.12.2017

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA Liitetieto
nro
2017 2016
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10
  Aineettomat oikeudet 877 1 331
  Muut pitkävaikutteiset menot 41 918 49 1 380
   
Aineelliset hyödykkeet 11
  Maa- ja vesialueet 307 307
  Rakennukset ja rakennelmat 2 340 2 531
  Koneet ja kalusto 154 2 800 321 3 159
   
Sijoitukset 12
  Osuudet saman konsernin yrityksissä 6 492 7 707
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 66 105 65 100
  Muut osakkeet ja osuudet 10 846 83 442 10 846 83 653
Saamiset 13
Pitkäaikaiset
  Muut pitkäaikaiset saamiset 2 459 0
Lyhytaikaiset
  Myyntisaamiset 10 169 11 560
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 286 10 716
  Saamiset omistusyhteysyrityksilltä 14 105
  Muut saamiset 161 196
  Siirtosaamiset 1 487 12 117 419 22 995
Rahat ja pankkisaamiset 21 328    13 424
  123 064   124 610
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 230 230
Ylikurssirahasto 19 015 19 015
Muut rahastot  
  Vararahasto 284 284
  Käyttörahasto -20 152 45 316
Tilikauden voitto 30 538 29 915 16 842 81 687
   
Tilinpäätössiirtojen kertymä 15
  Poistoero 160 301
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 16
  Lainat rahoituslaitoksilta 68 305 26 074
  Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta 0 68 305 5 625 31 699
Lyhytaikainen  17
  Lainat rahoituslaitoksilta 4 111 4 226
  Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta 0 938
  Saadut ennakot 57 61
  Ostovelat 2 128 1 137
  Velat saman konsernin yrityksille 15 422 0
  Velat omistusyhteysyrityksille 1 265 2 386
  Muut velat 1 038 1 368
  Siirtovelat 663 24 684 808 10 924
  123 064   124 610