Emoyhtiön rahoituslaskelma

Emoyhtiön rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2017

(tuhatta euroa)

   2017    2016
Liiketoiminnan rahavirta:
  Myynnistä saadut maksut 51 194 58 437
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 681 619
  Maksut liiketoiminnan kuluista -48 709 -56 390
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 167 2 666
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -995 -732
  Saadut korot liiketoiminnasta 106 80
  Saadut osingot liiketoiminnasta 29 984 3 947
  Maksetut verot -1 183 -1 288
  Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja 31 079 4 674
  Liiketoiminnan tilinpäätössiirroista johtuva rahavirta 0 7 000
Liiketoiminnan rahavirta 31 079 11 674
Investointien rahavirta:
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -119 -420
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 830 5 740
  Investoinnit sijoituksiin -1 498 -6 020
Investointien rahavirta 213 -700
Rahoituksen rahavirta:
  Pitkäaikaisten velkojen lisäys 79 472 3 500
  Lyhytaikainen konsernisaaminen/konsernivelka 15 422 -10 405
  Lyhytaikaisten konsernisaamisten palautuminen 10 405 4 442
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -43 918 -5 164
  Maksetut osingot ja muu voitonjako -11 000 -11 000
  Omien osakkeiden hankinta -71 310 0
Rahoituksen rahavirta -20 929 -18 627
Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) 10 363 -7 653
Rahavarat 1.1. 13 424 21 076
Rahavarat 31.12. 23 787 13 424
10 363 -7 653