Tilinpäätöksen liitetiedot

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kymenlaakson Sähkö -konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Kymenlaakson Sähkö Oy,  Yhdystie 7, 47200 Elimäki.

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n muodostamasta konsernista koko tilikaudelta. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy ja Kaakon Alueverkko Oy.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa syntyneet erot käsitellään konserniaktiivana tai konsernireservinä ja ne kohdistetaan sekä tuloutetaan suunnitelman mukaan.

Sisäiset liiketapahtumat

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako ja sisäinen kate on eliminoitu.

Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuun ottamatta maa-alueita, 113 126,02 euron ja emoyhtiöllä 34 263,25 euron suuruinen arvonkorotus. Arvonkorotusten perusteet ovat edelleen voimassa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Liikearvon taloudellinen pitoaika on 20 vuotta, koska liikearvo kohdistuu toiminnan luonteen mukaisiin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja verkkotoimintaan liittyvään pitkäaikaiseen tulon muodostukseen.

Poistoajat ovat:

   

 

 

 

Aineettomat oikeudet

  Atk-ohjelmat

3−5

vuotta

  Johtoaluekorvaukset

10−50

vuotta

Liikearvo

20

vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

10−20

vuotta

Rakennukset ja rakennelmat

5−50

vuotta

Siirto- ja jakeluverkosto

10−25

vuotta

Mittauslaitteet

10

vuotta

Koneet ja kalusto

5−10

vuotta

Korkojohdannaiset

Konserni suojautuu markkinakorkojen muutoksilta korkojohdannaissopimusten avulla. Koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan konsernin rahalaitoslainojen ja korollisten leasingvastuiden vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Voimassa olevien sopimusten maturiteetti on yhtiöllä pisimmillään kahdeksan (konsernilla 12) vuotta. Korko määritellään kolmen ja kuuden kuukauden välein. Konsernin rahoituspolitiikan mukaan 40–60 prosenttia yhtiön lainarahoituksen pääomasta on kiinteäkorkoista tai suojattu korkojohdannaisilla. Samaa suojaustavoitetta on sovellettu myös leasingrahoitukseen. Koronvaihtosopimukset on tehty suojaustarkoituksessa.

Korkojohdannaissopimusten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään liitetiedoissa (kohta 19).

Sähköjohdannaiset

Sähkön myyntiä ja tuotantoa suojataan sähköjohdannaisilla. Niillä suojaudutaan sähkön markkinahintavaihteluiden aiheuttamilta tulosvaikutuksilta. Sähköjohdannaiskauppaa käydään hyödykejohdannaispörsseissä termiineillä ja futuureilla sekä OTC-markkinoilla optioilla. Riskikäsikirjassa kuvattu suojausstrategia kattaa useita vuosia riskinottovaltuuksien puitteissa ja sitä arvioidaan jatkuvasti markkinatilanteen muuttuessa. Sähköjohdannaisten vastuiden vakuutena oli kuuden miljoonan euron tililimiitti.

Yhtiön sähköjohdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa. Sähköjohdannaisten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman sähkönhankintakuluihin. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään liitetiedoissa (kohta 19). Futuurien käyvän arvon muutos kirjataan taseeseen. 

Eläkkeiden kirjaminen

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Poistoeron ja arvonkorotusten laskennallinen verovelka on laskettu voimassa olevalla verokannalla.

Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma on laadittu Kilan yleisohjeen (30.1.2007) mukaisena rahavirtalaskelmana. Rahoituslaskelmassa kuvatut rahavarat sisältävät rahaksi tarvittaessa muutettavat pankkisaamiset. Liiketoiminnan rahavirta on esitetty suoraa esittämistapaa noudattaen. Koroista ja muista rahoituskuluista aiheutuneet maksut olivat yhteensä 995 047,13 € (2016: 731 851,24 €).

Tuloslaskelman liitetiedot

  (tuhatta euroa)      Konserni Emoyhtiö
  2017   2016 2017 2016
1 Liikevaihto toimialoittain
  Energialiiketoiminta 45 599 52 834 48 839 55 616
Verkkoliiketoiminta 47 930 41 024 0 0
Muu myynti 31 268 1 188 1 869
Yhteensä 93 559 94 126 50 028 57 485
2 Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot 574 403 590 547
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 37 745 42 11 11
Muut tuotot 96 80 91 73
Yhteensä 38 416 524 691 631
3 Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana 47 244 53 200 39 064 45 449
Varaston muutos 0 53 0
47 244 53 253 39 064 45 449
Ulkopuoliset palvelut 7 394  6 728 621 558
Materiaalit ja palvelut yhteensä 54 638 59 981 39 685 46 007
4 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöitä 64 71 45 49
Työntekijöitä 0 13 0 0
Yhteensä 64 84 45 49
Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot 3 639 4 697 2 398 2 617
Eläkekulut 690 819 449 465
Muut henkilösivukulut 46 159 29 106
Yhteensä 4 376 5 675 2 876 3 188
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 306 296
Hallituksen jäsenet 111 91 111 91
Hallintoneuvoston jäsenet 26 29 26 29
5 Poistot ja arvonalentumiset
  Poistot aineettomista oikeuksista 991 941 524 525
Poistot liikearvosta 1 216 1 216 0 0
Poistot pitkävaikutteisista menoista 28 30 8 9
Poistot rakennuksista ja rakennelmista 294 312 191 207
Poistot siirto- ja jakeluverkosta 7 995 8 744 0 0
Poistot koneista ja kalustosta 181 342 83 152
Yhteensä 10 706 11 584 806 894
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 34 18 25 14
Muut palvelut 0 2 0 2
Yhteensä 34 20 25 16
6 Rahoitustuotot ja -kulut
  Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Kyvera Oy:n irtaantuminen konsernista 0 2 930
Kyvera Oy:n osakevaihto 0 4 211 0 4 211
Osinkotuotot
  Saman konsernin yrityksiltä 29 355 3 570
  Omistusyhteysyrityksiltä   65 165
  Osinkotuotot muilta 564 212 564 212
Osinkotuotot yhteensä 564 212 29 984 3 947
Muut korko- ja rahoitustuotot
  Muilta 75 78 66 78
  Saman konsenin yrityksiltä     31 11
75 78 98 89
 
Korkokulut ja muut rahoituskulut
  Saman konsernin yrityksille 45 2
  Muille 1 797 1 261 958 727
Korkokulut yhteensä 1 797 1 261 1 004 729
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 158 6 170 29 078 7 518
7 Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
 
  Aineettomat oikeudet 87 100
Muut pitkävaikutteiset menot 9 9
Rakennukset ja rakennelmat 36 26
Koneet ja kalusto 9 3
Yhteensä 141 138
Konserniavustus 0 7 000
Tilinpäätössiirrot yhteensä 141 7 138
8 Tuloverot
Tuloverot konserniavustuksesta 0 -1 400
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -4 605 -2 309 -135 -763
Laskennallisen verovelan/ -saamisen muutos -3 579  -919     
  Yhteensä -8 184 -3 228 -135 -2 163

Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

  Konserni Emoyhtiö
2017 2016 2017 2016
10 Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
  Hankintameno 1.1. 11 930 11 639 4 400 4 072
  Lisäykset 896 511 70 328
  Vähennykset 0 -220 0 0
  Hankintameno 31.12. 12 826 11 930 4 470 4 400
  Kertyneet poistot 1.1. -9 320 -8 560 -3 069 -2 544
  Vähennysten kertyneet poistot 0 177 0 0
  Tilikauden poistot -991 -936 -524 -525
  Kirjanpitoarvo 31.12. 2 515 2 610 877 1 331
Liikearvo
  Hankintameno 1.1. 31 526 31 526 7 196 7 196
  Hankintameno 31.12. 31 526 31 526 7 196 7 196
  Kertyneet poistot 1.1. -23 925 -22 709 -7 196 -7 196
  Tilikauden poistot -1 216 -1 216  0 0
  Kirjanpitoarvo 31.12. 6 385 7 601 0 0
Muut pitkävaikutteiset menot
  Hankintameno 1.1. 528 527 140 140
  Lisäykset 0 1 0 1
  Hankintameno 31.12. 528 528 140 140
  Kertyneet poistot 1.1. -206 -177 -92 -82
  Tilikauden poistot -28 -30 -8 -9
  Kirjanpitoarvo 31.12.      294 322 41 49
       
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
  Hankintameno 1.1. 43 984 43 692 11 736 11 408
  Lisäykset 896 511 70 328
  Vähennykset 0 -220 0  0
  Hankintameno 31.12. 44 881 43 984 11 807 11 736
  Kertyneet poistot 1.1. -33 451 -31 446 -10 357 -9 822
  Vähennysten kertyneet poistot 0 177 0 0
  Tilikauden poistot -2 236 -2 182 -532 -534
  Kirjanpitoarvo 31.12. 9 194 10 533 918 1 380
11 Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
  Hankintameno 1.1. 839 783 272 771
  Lisäykset 1 55 0 0
  Vähennykset 0 0 0 -498
  Arvonkorotukset 1.1. 113 113 34 34
  Kirjanpitoarvo 31.12. 953 952 307 307
Rakennukset ja rakennelmat
  Hankintameno 1.1. 7 533 7 467 5 254 5 168
  Lisäykset 0 86 0 86
  Vähennykset -14 -20 0 0
  Hankintameno 31.12. 7 518 7 533 5 254 5 254
  Kertyneet poistot 1.1. -4 520 -4 263 -2 723 -2 516
  Vähennysten kertyneet poistot 14 3 0 0
  Tilikauden poistot -245 -260 -191 -207
  Kirjanpitoarvo 31.12. 2 767 3 012 2 340 2 531
Siirto- ja jakeluverkko
  Hankintameno 1.1. 210 618 192 019 0 0
  Lisäykset 15 576 19 554 0 0
  Vähennykset -32 207 -956 0 0
  Hankintameno 31.12. 193 986 210 618 0 0
  Kertyneet poistot 1.1. -87 165 -79 177 0 0
  Vähennysten kertyneet poistot 19 524 956 0 0
  Tilikauden poistot -8 057 -8 944 0 0
  Kirjanpitoarvo 31.12. 118 288 123 452 0 0
Koneet ja kalusto
  Hankintameno 1.1. 5 088 9 833 1 717 1 580
  Lisäykset 144 680 48 210
  Vähennykset -822 -5 425 -807 -73
  Hankintameno 31.12. 4 409 5 088 958 1 717
  Kertyneet poistot 1.1. -4 551 -8 062 -1 396 -1 275
  Vähennysten kertyneet poistot 678 3 747 675 32
  Tilikauden poistot -169 -236 -83 -152
  Kirjanpitoarvo 31.12. 367 537 154 321
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
  Hankintameno 1.1. 2 868 2 025 0 204
  Lisäykset 233 1 148 0 0
  Vähennykset -1 213 -305 0 -204
  Kirjanpitoarvo 31.12. 1 888 2 868 0 0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
  Hankintameno 1.1. 226 944 212 126 7 244 7 723
  Lisäykset 15 954 21 524 48 296
  Vähennykset -34 257 -6 706 -807 -775
  Hankintameno 31.12. 208 641 226 944 6 485 7 244
  Kertyneet poistot 1.1. -96 237 -91 503 -4 119 -3 791
  Vähennysten kertyneet poistot 20 216 4 706 675 32
  Tilikauden poistot -8 470 -9 441 -274 -359
  Arvonkorotukset 113 113 34 34
  Kirjanpitoarvo 31.12. 124 263 130 820 2 800 3 159
12 Sijoitukset
Osakkeet saman konsernin yrityksissä
  Hankintameno 1.1. 7 707 8 902
  Vähennykset -1 215 -1 196
  Kirjanpitoarvo 31.12. 6 492 7 707
Osakkeet omistusyhteysyrityksissä
  Hankintameno 1.1. 65 240 59 536 65 100 59 361
 Lisäykset 2 046 12 126 1 498 11 427
  Vähennykset -313 -6 422 -493 -5 687
  Kirjanpitoarvo 31.12. 66 973 65 240 66 105 65 100
Muut osakkeet ja osuudet
  Hankintameno 1.1. 10 846 10 846 10 846 10 846
  Kirjanpitoarvo 31.12. 10 846 10 846 10 846 10 846
Sijoitukset yhteensä
  Hankintameno 1.1. 76 086 70 382 83 653 79 109
  Lisäykset 2 046 12 126 1 498 11 427
  Vähennykset -313 -6 422 -1 708 -6 883
  Kirjanpitoarvo 31.12. 77 819 76 086 83 442 83 653
Omistukset muissa yrityksissä
Omistusosuus % Omistusosuus % Omistusosuus% Omistusosuus %
Konserniyritykset
  Kymenlaakson Sähköverkko Oy,   Kotka 100,0 100,0 100,0 100,0
Osakkuusyritykset
  Orimattilan Lämpö Oy, Orimattila 45,0 45,0 45,0 45,0
  Kymppivoima Oy, Helsinki 31,9 31,2 31,9 31,2
  Kymppivoima Hankinta Oy,   Helsinki 25,0 25,0 25,0 25,0
  Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 20,1 20,1 20,1 20,1
  Elvera Oy, Mikkeli 20,5 20,5 20,5 20,5
  Kaakon Alueverkko Oy, Hamina 50,0 50,0
13 Saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
  Myyntisaamiset 286 310
  Muut lyhytaikaiset saamiset 0 10 405
  Yhteensä 286 10 716
   
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
  Myyntisaamiset 20 105 14 105
  Yhteensä 20 105 14 105
Muut saamiset
  Ennakkomaksut 161 196 161 196
   
Siirtosaamisten olennaiset erät
  Korkojaksotukset 1 1 1 1
  Henkilöstökulujaksotukset 45 90 30 55
  Tuloverot 1 328 1 285 1 328 280
  Kaakon Alueverkko Oy 0 358 0 0
  Muut 134 96 128 83
Siirtosaamiset yhteensä 1 509 1 830 1 487 419
 
14 Oma pääoma
  Sidottu omapääoma
  Osakepääoma 1.1. 230 230 230 230
  Osakepääoma 31.12. 230 230 230 230
   
  Ylikurssirahasto 1.1. 19 015 19 015 19 015 19 015
  Ylikurssirahasto 31.12. 19 015 19 015 19 015 19 015
   
  Vararahasto 1.1. 284 284 284 284
  Vararahasto 31.12. 284 284 284 284
  Sidottu omapääoma yhteensä 19 529 19 529 19 529 19 529
  Vapaa omapääoma    
  Käyttörahasto 1.1. 45 316 32 920 45 316 32 920
  Omien osakkeiden hankinta -71 310 0 -71 310 0
  Voittovarojen siirto 5 842 12 396 5 842 12 396
  Käyttörahasto 31.12. -20 152 45 316 -20 152 45 316
  Edellisten tilikausien voitto 26 596 33 629 16 842 23 396
  Siirto käyttörahastoon -5 842 -12 396 -5 842 -12 396
  Osingonjako -11 000 -11 000 -11 000 -11 000
9 754 10 233 0 0
  Tilikauden voitto 44 351 16 363 30 538 16 842
  Vapaa omapääoma yhteensä 33 953 71 912 10 386 62 158
  Oma pääoma yhteensä 53 482 91 441 29 915 81 687
  Konsenissa kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus 20 396 568,36 €.
Laskelma emoyhtiön vapaasta omasta pääomasta 31.12.
  Käyttörahasto -20 152 45 316
  Tilikauden voitto 30 538 16 842
  Yhteensä 10 386 62 158
15 Tilinpäätössiirtojen kertymä
  Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta.
16 Pitkäaikainen vieras pääoma
  Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 6 240 0 0
    Takaisinlainat  
  työeläkevakuutuslaitoksilta
0 1 875 0 1 875
  Yhteensä 0 8 115 0 1 875
17 Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat saman konsernin yrityksille
  Muut velat 15 422 0
  Yhteensä 15 422 0
Velat omistusyhteysyrityksille
  Ostovelat  2 797 3 458 1 265 2 386
  Yhteensä 2 797 3 458 1 265 2 386
Siirtovelkojen olennaiset erät
  Myynnin jaksotus 37 38 14 16
  Henkilöstökulujaksotukset 779 935 493 624
  Lainojen korot 146 100 59 53
  Ostojen suojaus 85 86 85 86
  Tuloverot 3 314 0 0 0
  Muut 437 27 12 29
  Yhteensä 4 797 1 186 663 808

Muut liitetiedot

Konserni Emoyhtiö
2017 2016 2017 2016
18 Annetut vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta, ja vakuuksien arvo

  Takaisinlainat
  työeläkevakuutuslaitoksilta

0 6 563 0 6 563
  Rahalaitoslainat 2 472 77 578 2 472 30 300
  Annetut yrityskiinnitykset 28 000 85 000 18 000 28 000
                     
Yhtiön voimassaolevien yrityskiinnitysten kokonaismäärä on 45 miljoonaa euroa, josta yhtiön hallussa on 27 miljoonaa euroa ja rahalaitosten hallussa on 18 miljoonaa euroa. Konsernin voimassaolevien yrityskiinnitysten määrä on 115 miljoonaa euroa, josta konsernin hallussa on 87 miljoonaa euroa ja rahalaitosten hallussa on 28 miljoonaa euroa.
                     
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
  Vuokranmaksun vakuudet 137 137 139 137
  Muut vakuudet 9 9 9 9
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet
  Takauksen kokonaismäärä 0 15 000
  Lainapääoma 0 9 706
Muiden puolesta annetut vakuudet
  Takaussitoumusten
  enimmäismäärä
5 514 7 070 5 514 7 070
19 Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Korkojohdannaiset / Suojausten kuvaukset Konserni Emoyhtiö
2017 2017
Koronvaihtosopimus 1, suojaa yksittäistä lainaa 14 167 14 167
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.
  Sopimuksen erääntymispäivä 22.5.2022
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -120 -120
Koronvaihtosopimus 2, suojaa yksittäistä lainaa 13 000 13 000
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.6.2022
  Vaihtuva korko on vaihdettu
  kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä
arvo
-157 -157
Koronvaihtosopimus 3, suojaa lainasalkkua 10 000 10 000
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.10.2025
  Vaihtuva korko on vaihdettu
  kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -286 -286
Koronvaihtosopimus 4, suojaa yksittäistä lainaa 19 144
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.
  Sopimuksen erääntymispäivä 2.6.2022
  Vaihtuva korko on vaihdettu
  kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -376
Koronvaihtosopimus 5, suojaa lainasalkkua 5 000
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.10.2023
  Vaihtuva korko on vaihdettu
  kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -141
Koronvaihtosopimus 6, suojaa leasingvastuuta 20 000
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.
  Sopimuksen erääntymispäivä 24.4.2029
  Vaihtuva korko on vaihdettu
  kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -54
Konserni Emoyhtiö
2017  2016 2017 2016
Sähköjohdannaiset, yhteensä
  Sopimusten nimellisarvo 30 754 31 076 30 754 31 076
  Sopimusten käypä arvo 342 -480 342 -480
  Ostettu, GWh 1 316 1 277 1 316 1 277
  Myyty, GWh 247 250 247 250
Sähköjohdannaisten ostoihin 2017 sisältyy OTC-markkinoilta ostettuja sähköoptioita 229 GWh. Sopimuksista maksettu preemio on yhteensä 148 305,60 euroa, josta kuluksi on kirjaamatta 129 110,40 euroa. Sähköoptiot erääntyvät vuosina 2018-2020. Muut sähköjohdannaissopimukset erääntyvät vuosina 2018–2021. 

Arvonlisäveron tarkistusvastuu kiinteistöinvestoinneista

Yhtiöt ovat velvollisia tarkistamaan 2009–2016 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö muuttuu tarkistuskauden aikana. Konsernin vastuun määrä on 223 823,70 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2025. Yhtiön vastuun määrä on 207 657,01 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2025.

Muut vastuusitoumukset

Emoyhtiöllä on toimitiloistaan 6 ja 13 vuoden pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Vuokra-ajat alkoivat 1.5.2015 ja ne voidaan irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ensimmäisen kerran 30.4.2021 ja 31.12.2027. Kuukausivuokrat ovat 20 710,57 ja 16 865,31 euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu yhtiölle on 31.12.2017 tilinpäätöksessä yhteensä 2 490 989,52 euroa. 
Konserni Emoyhtiö
2017 2016 2017 2016
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 320 342 320 342
Myöhemmin maksettavat 2 171 2 495 2 171 2 495
Yhteensä 2 491 2 837 2 491 2 837
20 Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.
Konsernin lähipiiriin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.
21 Tuloveroja koskevat liitetiedot
Laskennalliset verovelat
  Poistoerosta 32 60
  Arvonkorotuksesta 7 7
Laskennalliset verovelat yhteensä 39 67
Emoyhtiön laskennallisia veroja ei ole kirjattu kirjanpitoon.
Konsernin laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
  Sisäisestä katteesta 2 969 3 095
Laskennalliset verovelat
  Tilinpäätössiirroista 8 698 5 099
    Jaksotuseroista ja väliaikaisista
  eroista
23 23
    Yhteensä 8 720 5 122