Sähkötoimintojen eriyttäminen

Kymenlaakson Sähkö -konsernissa harjoitettavat sähkömarkkinalaissa tarkoitetut eriytettävät sähköliiketoiminnot ovat sähköverkkotoiminta ja sähkön myynti. Sähköverkkotoimintaa harjoittaa Kymenlaakson Sähköverkko Oy, jonka tilinpäätös sisältää verkkoliiketoiminnan tiedot. Verkkoliiketoiminnan tuloslaskelmaa ja tasetta ei ole sisällytetty konsernitilinpäätöksen liitetietoihin. Sähkön myyntiliiketoimintaa harjoittaa emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy.  

Sähkön myynnin tuloslaskelma ja tase

Sähkön myynnin tuloslaskelma ja tase vastaavat Energiapalvelut-yksikön tuloslaskelmaa ja tasetta. Sähkön myynnille suoraan kohdistettavissa olevat tuotot ja kulut sekä varallisuus- ja pääomaerät on kohdistettu Energiapalvelut-yksikölle. Konsernin ja liiketoimintojen väliset tapahtumat on käsitelty sopimusten mukaisilla sisäisillä veloituksilla. 

Käyttöomaisuuden jakoa liiketoiminnoille on täsmennetty ja pysyvien vastaavien arvoja on oikaistu. Myös vertailuvuoden tiedot on oikaistu. Tehdyn oikaisun vaikutus ei ole olennainen.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperiaatteet

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Poistoajat ovat:     
 Aineettomat oikeudet    
   Atk-ohjelmat 3–5  vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot  10  vuotta 
Koneet ja kalusto  5–10  vuotta