Sähkön myynnin tuloslaskelma

Sähkön myynnin tuloslaskelma

1.1.–31.12.2017

(tuhatta euroa)

2017  2016 
Liikevaihto 48 839 55 616
Materiaalit ja palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
    Ostot tilikauden aikana -39 055 -45 436
    Ulkopuoliset palvelut  -621 -39 676 -558 -45 994
Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot -1 296 -1 373
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -233 -251
    Muut henkilösivukulut -25 -1 554 -57 -1 681
Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot
    Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -416 -416 -410 -410
Liiketoiminnan muut kulut
  Vuokrakulut -15 -16
  Sisäiset kulut -1 773 -1 860
  Muut liiketoiminnan muut kulut -2 013 -3 801 -1 395 -3 271
Liikevoitto 3 392 4 260
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
  Muilta 563 311
Muut korko- ja rahoitustuotot
  Muilta 0 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut
  Muille -801 -237 -712 -401
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 155 3 860
Tilinpäätössiirrot
  Poistoeron muutos
    Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 84 88
  Konserniavustus 0 84 7 000 7 088
Tuloverot -648 -2 189
Tilikauden voitto 2 591 8 758