Sähkön myynnin tase

Sähkön myynnin tase 31.12.2017

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2017 2016
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
  Muut aineettomat hyödykkeet 642 1 005
Aineelliset hyödykkeet
  Muut aineelliset hyödykkeet 2 4
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0 2 0 4
Sijoitukset 70 038 69 033
Vaihtuvat vastaavat    
Saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset
    Sisäinen koroton saaminen 0 666
    Muut saamiset 2 459 0
  Lyhytaikaiset saamiset  
    Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 286 285
    Myyntisaamiset  10 168 11 572
    Muut saamiset 153 196
    Siirtosaamiset 56 10 663 38 12 091
83 804 82 799
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 100 100
Muut rahastot -20 301 31 691
Tilikauden voitto 2 591 -17 610 8 758 40 549
Tilinpäätössiirtojen kertymä
  Poistoero 163 247
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
  Muut velat saman konsernin yrityksille
  Muut velat  33 305 33 305 31 699 31 699
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
  Muu sisäinen koroton vieras pääoma 59 159 0
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
  Muut velat 4 111 4 111 5 164 5 164
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
  Ostovelat  3 152 3 376
  Siirtovelat  477 426
  Muut velat 1 046 4 676 1 339 5 141
83 804 82 799