Kymenlaakson Sähköverkko Oy tase

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tase 31.12.2017

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2017 2016
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet          
  Aineettomat oikeudet 1 638 1 279
  Liikearvo 6 385 7 601
  Muut pitkävaikutteiset menot 254 8 277 275 9 155
   
Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet 646 645
  Rakennukset ja rakennelmat 427 481
  Siirto- ja jakeluverkosto 133 862 139 659
  Koneet ja kalusto 214 217
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 888 137 037 2 868 143 870
   
Sijoitukset
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 3
Saamiset
Lyhytaikaiset
  Myyntisaamiset 15 896 14 902
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 15 422 0
  Siirtosaamiset 22 31 341 1 411 16 313
Rahat ja pankkisaamiset   930   209
  177 588   169 550
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 8 8
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 484 7 699
Edellisten tilikausien voitto -27 000 1 739
Tilikauden voitto 27 392 6 884 616 10 062
   
Tilinpäätössiirtojen kertymä
  Poistoero 43 329 25 195
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
  Lainat rahoituslaitoksilta 41 833 38 513
  Muut velat 67 558 109 391 66 050 104 563
Lyhytaikainen 
  Lainat rahoituslaitoksilta 4 111 8 765
  Saadut ennakot 133 154
  Ostovelat 3 423 3 494
  Velat saman konsernin yrityksille 286 10 728
  Muut velat 5 898 6 211
  Siirtovelat 4 134  17 984 378 29 730
177 588   169 550