Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018, joka oli Kymenlaakson Sähkön 100. toimintavuosi, oli toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut. Verkkotoiminnassa toimitusvarmuus parani edellisvuodesta merkittävästi. Konsernin liikevaihto kasvoi 30,6 miljoonaa euroa
(33 %) ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 5,6 miljoonaa euroa (32 %) edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti merkittävästi sähköntuotannon kirjaustavan muutos. Tuloskehitys oli vahvaa, mikä mahdollistaa sekä investointitason säilyttämisen että kasvavan omistajatuloutuksen.
akupyymaki.jpg

Kuluvan vuosikymmenen aikana tehdyt mittavat investoinnit sekä sähköverkkoon että sähköntuotantoon alkavat tuottaa tulosta. Vuodesta 2010 lähtien olemme investoineet sähköverkkoon noin 140 miljoonaa euroa. Verkkoyhtiön määrätietoinen panostus toimitusvarmuuteen näkyi suotuisan säätilan ohella katsauskauden keskeytysluvuissa, jotka olivat huomattavasti viime vuosia alhaisemmalla tasolla.

Sähköntuotantoon on 2010-luvulla investoitu puolestaan yli 50 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat kohdistuneet hiilineutraaliin sähköntuotantoon, tuulivoimaan, vesivoimaan ja ydinvoimaan. Samanaikaisesti on suljettu Kymppivoima Oy:n kautta omistamiamme fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia tuotantolaitoksia. Näillä toimilla hiilineutraalin tuotannon osuutta on kyetty nostamaan 50 %:n tasolta lähes 90 %:n tasolle ja sähköntuotannon kokonaismäärä on säilynyt entisellään.

Energia-alan toimintaympäristön muutosilmiöt kuten ilmastomuutos, uusiutuvien energiamuotojen nousu ja digitalisaatio ohjaavat energia-alaa yhtä voimakkaammin. Nämä vaikuttavat asiakkaiden energiavalintoihin ja edellyttävät energiayhtiöiltä uusien palveluiden kehittämistä. Kymenlaakson Sähkössä olemme halunneet lisätä asiakkaiden vaikutusmahdollisuutta omavaraisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen tarjoamalla aurinkosähköjärjestelmiä pientalokohteisiin ja yrityksille. Vuoden aikana toimitimme yli 100 aurinkojärjestelmää ja vuoden lopussa verkkoon oli liitetty 505 järjestelmää.

Yhtiön perustamisesta tuli kuluneeksi 100 vuotta 30.10.2018. Juhlavuoden kunniaksi julkaisimme uuden historiikin, Virran väen vauhdikas vuosisata, kertomaan yhtiön satavuotisesta tarinasta. Kuluneen vuosisadan aikana yhtiö on kokenut monia murroksia, uudistunut ja kehittynyt yhteiskunnan muutoksia seuraten. Sähköenergiasta on muodostunut välttämättömyyshyödyke, jota ilman yhteiskunta ei toimi. Muutos jatkuu kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, mikä tulee edelleen lisäämään sähköenergian osuutta energian loppukulutuksesta.

Oman osaamisen kehittäminen, muutosvalmius, yhteistyö ja uudistuminen ovat olleet vakioaiheita yhtiön viime vuosien johtamis- ja henkilöstövalmennuksissa.  On ilo todeta, että panostukset johtamiseen ja työhyvinvointiin ovat tuottaneet tulosta. Yksi osoitus tästä on Corporate Spirit henkilöstötutkimuksen perusteella saatu Suomen innostavimmat työpaikat 2018 -tunnustus. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta on mieluisaa kohdistaa kiitokset erityisesti henkilöstölle mutta myös muille sidosryhmille.

Aku Pyymäki
toimitusjohtaja