Toimintaympäristö

Ilmastonmuutos hallitsi keskustelua 

Ilmastonmuutos nousi koko yhteiskunnan keskeiseksi keskusteluaiheeksi vuonna 2018. Kuluttajien ja yritysten sitoutuminen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi näkyy kaikkialla. Suomen hallitus on linjannut, että suomalaisten tulisi puolittaa hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä. Sähkömarkkinoilla muutos on tarkoittanut sitä, että ilmastonmuutos, siitä syntyvä aktiivinen keskustelu ja toimenpide-ehdotukset näkyvät selkeästi kuluttajien energiavalinnoissa. Tämän trendin ennustetaan myös jatkuvan voimakkaana. Ilmastomyönteisen energian lisäksi asiakkaat odottavat vaivatonta, sujuvaa ja monikanavaista palvelua sähköyhtiöltään. Digitalisaatio luo tähän hyviä uusia palvelumalleja. Tarjoamme asiakkaillemme hyvää asiakaspalvelua ja haluamme, myös digitalisaatioa hyödyntäen, kehittää edelleen sellaisia tuotteita ja palveluita, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin ja kysyntään.

Kiinnostus aurinkosähköön jatkoi kasvua

Kuluttajien kiinnostus erityisesti aurinko- ja tuulisähköä kohtaan jatkoi kasvuaan Suomessa. Kymenlaakson Sähkön alueella aurinkosähköjärjestelmiä myytiin ennätysmäärä ja sähköverkkoon liitettyjä järjestelmiä oli vuoden lopussa lähes 500 (269). Määrä on parina viime vuotena aina lähes kaksinkertaistunut ja vuoden 2019 alun mukaan kehitys jatkuu samanlaisena.

Toimitusvarmuudesta ja siirtohinnoista laaja selvitys

Koko yhteiskunta on entistä riippuvaisempi sähköstä ja sen toimitusvarmuudesta. Vuosi 2018 oli toimintaympäristössämme toimitusvarmuuden kannalta suotuisa. Verkkoalueemme säästyi pahimpienkin myrskyjen aikaan suurimmilta vaurioilta. Tehdyt investoinnit ovat alkaneet näkyä parantuneena toimitusvarmuutena.

Loppuvuodesta julkaistiin professori Jarmo Partasen selvitys sähkönjakeluverkkojen siirtohintojen korotuksista, niiden syistä ja alueellisesta kohdentumisesta sekä jakeluverkkoyhtiöiden vaihtoehdoista toteuttaa toimitusvarmuudelle asetetut tavoitteet. Raportissa esitettiin mm., että jakeluverkon toimitusvarmuusinvestoinneista syntyvät kustannusvaikutukset tasattaisiin nykyistä pidemmälle aikavälille, ja että kallista maakaapelointia pyrittäisiin korvaamaan myös muilla toimenpiteillä.

Kymenlaakson Sähkö on investoinut kuluvan vuosikymmenen aikana sähköverkkoon noin 140 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n investointien suuruus oli noin 15 miljoonaa euroa ja toimitusvarmuus oli lähes ennätystasolla. Yhtiön sähköverkon pituus on yhteensä noin 13 000 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste on 20,2 prosenttia.

Älyverkot ovat tulevaisuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Työryhmän tavoitteena oli selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voisivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille sekä edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa. Työryhmän loppuraportti julkaistiin lokakuussa 2018. Raportissa ehdotetaan mm. lisää toimintamahdollisuuksia erilaisille energiayhteisöille, kuten taloyhtiöille sähkön hajautettuun tuotantoon, sähkövarastojen omistamista ja käyttöä kilpailluksi liiketoiminnaksi, asiakkaille mahdollisuutta vaikuttaa sähkönsiirtomaksuun ja kulutusjouston muuttamista kilpailluksi toiminnaksi. Raportin ehdotusten tavoitteena on asiakaskeskeinen ja joustava sähköjärjestelmä.