Toimintaympäristö

Suomessa sähkön käyttö jatkoi kasvua kolmatta vuotta peräkkäin. Vuonna 2018 sähköä käytettiin 87,4 (85,5) TWh (miljardia kilowattituntia) eli reilut 2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön käyttö kasvoi sekä teollisuudessa että asumisessa.

Sähkön kulutuksesta katettiin tuonnilla 23 (24) prosenttia ja Suomen omalla tuotannolla 77 (76) prosenttia. Sähköä tuotiin pääosin Ruotsista. Sähkön markkinahinnat pohjoiseurooppalaisessa Nord Pool Spot -sähköpörssissä nousivat 41 prosenttia edellisvuodesta. Suomessa aluehinnan vuosikeskiarvo oli 46,8 (33,2) €/MWh.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi ns. 1,5 C:n raportin lokakuussa 2018. Raportin mukaan keskilämpötilan 1,5 asteen nousulla verrattuna esiteolliseen aikaan on merkittäviä vaikutuksia elämään maapallolla. Raportin julkaiseminen lisäsi keskustelua ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteista ja keinoista.

Suomessa energia-ala on työskennellyt vuosia ilmaston lämpenemisen torjumiseksi ja energiasektorin päästöt ovat puolittuneet kuluneen kymmenen vuoden aikana ja puolittuvat edelleen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaaminen edellyttää tulevaisuudessa sähkön käytön tuntuvaa lisäämistä. Sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita liikenteessä, asumisessa ja yhteiskunnan muissa toiminnoissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui keväällä 2018 professori Jarmo Partasen selvittämään sähkön jakeluverkkojen hinnankorotuksia ja niiden alueellista kohdentumista. Marraskuussa valmistuneessa selvityksessä todetaan, että sähkömarkkinalakiin vuonna 2013 sisällytetyt vaatimukset sähköverkkojen toimintavarmuuden parantamisesta vuoden 2028 loppuun mennessä ovat aiheuttaneet sähköyhtiöille sekä aikaistettuja että lisäinvestointitarpeita, jotka ovat näkyneet asiakkaille merkittävinä sähkön siirtohintojen korotuksina. Lisäksi selvityksessä todetaan, että siirtomaksuissa on merkittäviä eroja verkkoyhtiöiden kesken. Yhtiöiden toiminta-alueiden erot selittävät pääosan näistä eroista. Yksi keskeisimmistä selittäjistä on verkkoyhtiön toiminta-alueen väestötiheys, joka vaikuttaa verkkomäärään per asiakas ja energiamäärään per kilometri.

Uusiutuvan energian tukikilpailutus toteutettiin vuoden 2018 lopussa. Preemiojärjestelmään hyväksytylle voimalaitokselle maksetaan tukea 12 vuotta. Tukijärjestelmään hyväksyttävien hankkeiden kokonaisvuosituotannon yläraja on 1,4 TWh. Preemiojärjestelmään hyväksytyt hankkeet julkaistaan vuonna 2019.