Liiketoiminta

Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 73,5 (48,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,5 (3,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut olennaisesti edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Kasvu johtuu pääosin tuotannon liikevaihdon kirjaustavan muutoksesta, jonka vaikutus liikevaihtoon on 24,4 miljoonaa euroa.Kirjaustavan muutoksella ei ole vaikutusta KSOY:n tulokseen. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (29). 

Sähkön myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Lämmitystarveluvuista käy ilmi, että vuodet 2017 ja 2018 olivat hyvin samankaltaiset lämmitysenergian kokonaiskulutuksen osalta. Sähköä myytiin 1 103 (1 093) miljoonaa kilowattituntia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 514 (506) miljoonaa kilowattituntia. 

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 41 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 46,8 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 6,4 prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.   

Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuisto hyväksyttiin syöttötariffin piiriin 1.1.2018 alkaen. Suomen suurimmassa käytössä olevassa tuulivoimapuistossa on 34 voimalaa. KSOY:n omistusosuus puistossa yli kaksinkertaisti yhtiön tuulivoimatuotannon noin 60 GWh:n vuositasolle. Yhtiön strategian mukaisesti KSOY luopui Seinäjoen ja Meriporin fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten omistuksista vuoden 2018 aikana.  

Aurinkosähköjärjestelmiä myytiin yli 100 kappaletta, mikä ylitti selvästi yhtiön odotukset. 

Verkkoliiketoiminta, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 54,1 (48,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,9 (50,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui vuoden alussa tehdystä sähkön siirtohintojen korotuksesta sekä sähkönkäytön kasvusta. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 19 (19). 

Vuonna 2018 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 1 356 (1 334) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Uusien liittymien määrä kasvoi edellisvuodesta, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 240 (217) kappaletta. Sähkönkäyttäjiä Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella oli vuoden lopussa yhteensä 103 086 (102 823).   

Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli lähes ennätystasolla. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin 0,98 (2,2) tuntia. 

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 15,2 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 83 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2018 lopussa 20,2 prosenttia. Miehikkälän sähköasema ja sitä syöttävä voimajohto valmistuivat syksyllä. 

Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä ja merkittävin osin verkonrakennuksesta vuosisopimuksen mukaisesti.