Tulevaisuuden näkymät

Kymenlaakson Sähkö jatkaa sähköntuotannossaan siirtymistä päästöttömään tuotantoon. Strateginen siirtyminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta sähköntuotannosta kohti hiilineutraalia tuotantoa on loppusuoralla. KSOY jatkaa neuvotteluita luopuakseen lopuistakin fossiilisia polttoaineita käyttävistä laitosomistuksista. Investoinnit sähköverkoston uusimiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen jatkuvat noin 15 miljoonan euron vuositasolla. Verkostoautomaatiota ja kaapelointia lisätään nykytasosta. 

Muutokset pohjoiseurooppalaisilla sähkömarkkinoilla jatkuvat tulevina vuosina. Viime vuosina kiihtynyt sähköntuotannon rakennemuutos etenee edelleen. Vanhojen voimalaitosten alasajoa kompensoi etenkin tuulivoimakapasiteetin kasvu sekä Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto. Alueellisiin hintoihin vaikuttavat merkittävästi myös muutokset siirtoyhteyksissä. Nord Pool -alue integroituu yhä enemmän sekä sisäisesti että suhteessa muihin läntisiin markkina-alueisiin. Kyseisillä muutoksilla on sekä markkinahintaa nostavia että laskevia vaikutuksia. Sähkön spot-hinta ja tulevien vuosien sähköjohdannaisten hinnat nousivat selvästi vuonna 2018. Sähkömarkkinoiden murros on kuitenkin edelleen käynnissä ja hintavaihteluiden odotetaan jatkuvan lähivuosina.

Sähkömarkkinalain mukaisen toimitusvarmuuskriteeristön mukaan 50 prosenttia sähkön käyttöpaikoista, lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja, tulee olla säävarman verkon piirissä vuoden 2019 loppuun mennessä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy täyttää jo nämä vaatimukset, sillä käyttöpaikoista yli 60 prosenttia on toimitusvarman verkon piirissä.