Konsernin tuloslaskelma

Konsernituloslaskelma 1.1.–31.12.2018

(tuhatta euroa)

Liitetieto nro 2018 2017
Liikevaihto 1 124 225 93 559
Valmistus omaan käyttöön 0 1
Liiketoiminnan muut tuotot 2 1 265 38 416
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 226 794
Materiaalit ja palvelut 3 -81 463 -54 638
Henkilöstökulut 4 -4 146 -4 376
Poistot ja arvonalentumiset 5 -11 222 -10 706
Liiketoiminnan muut kulut -7 904   -9 357
Liikevoitto   22 982 53 693
Rahoitustuotot ja -kulut 6 -222 -1 158
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 22 759 52 535
Tuloverot 9 -3 846 -4 605
Laskennalliset verot 9 -295 -3 579
Tilikauden voitto   18 619 44 351