Konsernin tase

Konsernitase 31.12.2018

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA Liitetieto nro 2018 2017
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10
   Aineettomat oikeudet 2 227 2 515
   Liikearvo 5 169 6 385
   Muut pitkävaikutteiset menot 986
   Ennakkomaksut 260 8 641 294 9 194
Aineelliset hyödykkeet 11
   Maa- ja vesialueet 865 953
   Rakennukset ja rakennelmat 1 363 2 767
   Siirto- ja jakeluverkosto 121 739 118 288
   Koneet ja kalusto 369 367
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 223 129 558 1 888 124 263
Sijoitukset 12
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 68 690 66 973
   Muut osakkeet ja osuudet 10 848 79 538 10 846 77 819
Saamiset 13
Pitkäaikaiset
   Laskennallinen verosaaminen 2 988 3 115
   Muut saamiset 5 321 8 310 2 459 5 574
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 28 206 26 066
   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 19 14
   Muut saamiset 63 161
   Siirtosaamiset 1 028 29 316 1 509 27 750
Rahat ja pankkisaamiset 13 649 22 258
269 012 266 858
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 230 230
Ylikurssirahasto 19 015 19 015
Muut rahastot
   Vararahasto 284 284
   Käyttörahasto 2 088 -20 152
Edellisten tilikausien voitto 23 566 9 754
Tilikauden voitto 18 619 63 803 44 351 53 482
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 16
   Laskennallinen verovelka 8 888 8 720
   Lainat rahoituslaitoksilta 89 444 110 139
   Liittymismaksut  69 457 167 790 67 556 186 415
Lyhytaikainen  17
   Lainat rahoituslaitoksilta 8 222 8 222
   Saadut ennakot 10 715 189
   Ostovelat 6 880 5 551
   Velat omistusyhteysyrityksille 2 675 1 265
   Muut velat 6 469 6 936
   Siirtovelat 2 458 37 419 4 797 26 961
269 012 266 858