Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2018

(tuhatta euroa) 

2018 2017
Liiketoiminnan rahavirta:
  Myynnistä saadut maksut 121 542 93 679
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 487 1 028
  Maksut liiketoiminnan kuluista -79 870 -68 347
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 42 159 26 360
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 430 -1 752
  Saadut korot liiketoiminnasta 80 75
  Saadut osingot liiketoiminnasta 1 192 629
  Maksetut verot -5 963 -1 334
Liiketoiminnan rahavirta  36 038 23 978
Investointien rahavirta:
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16 923 -15 637
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 3 265 51 045
  Investoinnit sijoituksiin -1 087 -1 498
Investointien rahavirta  -14 745 33 910
Rahoituksen rahavirta:
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 127 472
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -20 694 -93 251
  Maksetut osingot -8 298 -11 000
  Liittymismaksujen lisäys 1 952 1 285
  Omien osakkeiden hankinta 0 -71 310
Rahoituksen rahavirta  -27 040 -46 804
Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) -5 746 11 083
Rahavarat 1.1. 24 717 13 633
Rahavarat 31.12. 18 971 24 717
-5 746 11 083