Emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018

(tuhatta euroa)

Liitetieto nro 2018 2017
Liikevaihto 1 74 717 50 028
Liiketoiminnan muut tuotot 2 683 691
Materiaalit ja palvelut 3 -67 227 -39 685
Henkilöstökulut 4 -2 650 -2 876
Poistot ja arvonalentumiset 5 -1 123 -806
Liiketoiminnan muut kulut -4 177 -5 898
Liikevoitto 224 1 454
Rahoitustuotot ja -kulut 6 565 29 078
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 789 30 532
Tilinpäätössiirrot 7 17 660 141
Tuloverot 8 -3 512 -135
Tilikauden voitto   14 937 30 538