Emoyhtiön tase

Emoyhtiön tase 31.12.2018

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA Liitetieto nro 2018 2017
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10
   Aineettomat oikeudet 405 877
   Muut pitkävaikutteiset menot 28 41
   Ennakkomaksut  260 692 0 918
Aineelliset hyödykkeet 11
   Maa- ja vesialueet 307 307
   Rakennukset ja rakennelmat 1 204 2 340
   Koneet ja kalusto 138 1 648 154 2 800
Sijoitukset 12
   Osuudet saman konsernin yrityksissä 6 492 6 492
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 65 660 66 105
   Muut osakkeet ja osuudet 10 846 82 998 10 846 83 442
Saamiset 13
Pitkäaikaiset
   Muut pitkäaikaiset saamiset 5 321 2 459
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 11 184 10 169
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 398 286
   Saamiset omistusyhteysyrityksilltä 15 14
   Muut saamiset 43 161
   Siirtosaamiset 438 12 078 1 487 12 117
Rahat ja pankkisaamiset 12 567   21 328
  115 305   123 064
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 230 230
Ylikurssirahasto 19 015 19 015
Muut rahastot  
   Vararahasto 284 284
   Käyttörahasto 2 088 -20 152
Tilikauden voitto 14 937 36 554 30 538 29 915
Tilinpäätössiirtojen kertymä 15
   Poistoero 0 160
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 16
   Lainat rahoituslaitoksilta 51 722 51 722 68 305 68 305
Lyhytaikainen  17
   Lainat rahoituslaitoksilta 4 111 4 111
   Saadut ennakot 10 603 57
   Ostovelat 3 539 2 128
   Velat saman konsernin yrityksille 5 134 15 422
   Velat omistusyhteysyrityksille 2 355 1 265
   Muut velat 460 1 038
   Siirtovelat 826 27 028 663 24 684
  115 305   123 064