Emoyhtiön rahoituslaskelma

Emoyhtiön rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2018

(tuhatta euroa)

2018 2017
Liiketoiminnan rahavirta:
  Myynnistä saadut maksut 73 013 51 194
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 514 681
  Maksut liiketoiminnan kuluista -60 861 -48 709
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 12 665 3 167
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -760 -995
  Saadut korot liiketoiminnasta 125 106
  Saadut osingot liiketoiminnasta 1 192 29 984
  Maksetut verot -2 315 -1 183
  Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja 10 907 31 079
  Liiketoiminnan tilinpäätössiirroista johtuva rahavirta  17 500 0
Liiketoiminnan rahavirta 28 407 31 079
Investointien rahavirta:
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisi -361 -119
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 316 1 830
  Investoinnit sijoituksiin -1 087 -1 498
Investointien rahavirta  868 213
Rahoituksen rahavirta:
  Pitkäaikaisten velkojen lisäys 0 79 472
  Lyhytaikainen konsernisaaminen/konsernivelka 5 130 15 422
  Lyhytaikaisten konsernisaamisten palautuminen -15 422 10 405
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -16 583 -43 918
  Maksetut osingot ja muu voitonjako -8 298 -11 000
  Omien osakkeiden hankinta 0 -71 310
Rahoituksen rahavirta  -35 174 -20 929
Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) -5 898 10 363
Rahavarat 1.1. 23 787 13 424
Rahavarat 31.12. 17 888 23 787
-5 898 10 363