Tilinpäätöksen liitetiedot

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kymenlaakson Sähkö -konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Kymenlaakson Sähkö Oy,  Yhdystie 7, 47200 Elimäki.

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n muodostamasta konsernista koko tilikaudelta. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy ja Kaakon Alueverkko Oy.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa syntyneet erot käsitellään konserniaktiivana tai konsernireservinä ja ne kohdistetaan sekä tuloutetaan suunnitelman mukaan.

Sisäiset liiketapahtumat

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako ja sisäinen kate on eliminoitu.

Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuun ottamatta maa-alueita, joita sisältyy konsernilla 113 126,02 euron ja emoyhtiöllä 34 263,25 euron suuruinen arvonkorotus. Arvonkorotusten perusteet ovat edelleen voimassa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Liikearvon taloudellinen pitoaika on 20 vuotta, koska liikearvo kohdistuu toiminnan luonteen mukaisiin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja verkkotoimintaan liittyvään pitkäaikaiseen tulon muodostukseen.


Poistoajat ovat:     
Aineettomat oikeudet     
  Atk-ohjelmat  3−5   vuotta
  Johtoaluekorvaukset  10−20  vuotta 
Liikearvo  20  vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot  10−20  vuotta 
Rakennukset ja rakennelmat  5−33  vuotta 
Siirto- ja jakeluverkosto  10−25  vuotta 
Mittauslaitteet  10  vuotta 
Koneet ja kalusto   5−10  vuotta 

Korkojohdannaiset

Konserni suojautuu markkinakorkojen muutoksilta korkojohdannaissopimusten avulla. Koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan konsernin rahalaitoslainojen ja korollisten leasingvastuiden vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Voimassa olevien sopimusten maturiteetti on yhtiöllä pisimmillään yhdeksän (konsernilla 11) vuotta. Korko määritellään kolmen ja kuuden kuukauden välein. Konsernin rahoituspolitiikan mukaan 40–60 prosenttia yhtiön lainarahoituksen pääomasta on kiinteäkorkoista tai suojattu korkojohdannaisilla. Samaa suojaustavoitetta on sovellettu myös leasingrahoitukseen. Koronvaihtosopimukset on tehty suojaustarkoituksessa.

Korkojohdannaissopimusten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään liitetiedoissa (kohta 19).

Sähköjohdannaiset

Sähkön myyntiä ja tuotantoa suojataan sähköjohdannaisilla. Niillä suojaudutaan sähkön markkinahintavaihteluiden aiheuttamilta tulosvaikutuksilta. Sähköjohdannaiskauppaa käydään hyödykejohdannaispörsseissä termiineillä ja futuureilla sekä OTC-markkinoilla optioilla. Riskikäsikirjassa kuvattu suojausstrategia kattaa useita vuosia riskinottovaltuuksien puitteissa ja sitä arvioidaan jatkuvasti markkinatilanteen muuttuessa. 

Yhtiön sähköjohdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa. Sähköjohdannaisten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman sähkönhankintakuluihin. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään liitetiedoissa (kohta 19). Futuurien käyvän arvon muutos kirjataan taseeseen. 

Eläkkeiden kirjaaminen

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Poistoeron ja arvonkorotusten laskennallinen verovelka on laskettu voimassa olevalla verokannalla.

Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma on laadittu Kilan yleisohjeen (30.1.2007) mukaisena rahavirtalaskelmana. Rahoituslaskelmassa kuvatut rahavarat sisältävät rahaksi tarvittaessa muutettavat pankkisaamiset. Liiketoiminnan rahavirta on esitetty suoraa esittämistapaa noudattaen. Koroista ja muista rahoituskuluista aiheutuneet maksut olivat yhteensä 759 704,67 € (2017: 995 047,13 €).

Tuloslaskelman liitetiedot

(tuhatta euroa)

Konserni Emoyhtiö
         2018    2017    2018    2017
1 Liikevaihto toimialoittain
Energialiiketoiminta 70 168 45 599 73 537 48 839
Verkkoliiketoiminta 54 052 47 930 0 0
Muu myynti 5 31 1 180 1 188
Yhteensä   124 225 93 559 74 717 50 028
2 Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot 439 574 462 590
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 777 37 745 169 11
Muut tuotot 96 96 52 91
Yhteensä   1 265 38 416 683 691
3 Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana 74 401 47 244 66 017 39 064
Ulkopuoliset palvelut 7 062 7 394 1 209 621
Materiaalit ja palvelut yhteensä 81 463 54 638 67 227 39 685
 
Vuoden 2018 liikevaihtoon vaikuttaa tuotannon myynnin kirjaustavan muutos 24 412 095 euroa. Uuden käytännön seurauksena sähkön tuotanto ja myynti eriytetään kirjanpidossa myymällä ensin tuotanto-osuudet sähköpörssiin.
4 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöitä 60 64 41 45
Työntekijöitä 0 0 0 0
Yhteensä 60 64 41 45
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 3 427 3 639 2 199 2 398
Eläkekulut 657 690 416 449
Muut henkilösivukulut 63 46 35 29
Yhteensä   4 146 4 376 2 650 2 876
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 298 306
Hallituksen jäsenet 90 111 90 111
Hallintoneuvoston jäsenet 25 26 25 26
5 Poistot ja arvonalentumiset
Poistot aineettomista oikeuksista 1 058 991 518 524
Poistot liikearvosta 1 216 1 216 0 0
Poistot pitkävaikutteisista menoista 26 28 5 8
Poistot rakennuksista ja rakennelmista 617 294 546 191
Poistot siirto- ja jakeluverkosta 8 154 7 995 0 0
Poistot koneista ja kalustosta 151 181 53 83
Yhteensä   11 222 10 706 1 123 806
Vuonna 2018 muutettiin Elimäellä sijaitsevan toimistokiinteistön poistoaikaa 33 vuodesta 20 vuoteen. Muutoksen vaikutus tilikauden suunnitelman mukaisiin poistoihin oli 188 986,81 euroa.
Konserni Emoyhtiö
2018 2017 2018 2017
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 24 34 15 25
Muut palvelut 3 0 3 0
Yhteensä 27 34 17 25
6 Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
   Osinkotuotot
   Saman konsernin yrityksiltä 0 29 355
   Omistusyhteysyrityksiltä 65 65
   Osinkotuotot muilta 1 127 564 1 127 564
Osinkotuotot yhteensä 1 127 564 1 192 29 984
Muut korko- ja rahoitustuotot
   Muilta 79 75 79 66
   Saman konsenin yrityksiltä     45 31
79 75 124 98
Korkokulut ja muut rahoituskulut
   Saman konsernin yrityksille 70 45
   Muille 1 428 1 797 680 958
Korkokulut yhteensä 1 428 1 797 751 1 004
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä –222 –1 158 565 29 078
7 Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
   Aineettomat oikeudet -72 87
   Muut pitkävaikutteiset menot -20 9
   Rakennukset ja rakennelmat 353 36
   Koneet ja kalusto -101 9
Yhteensä 160 141
Konserniavustus 17 500 0
Tilinpäätössiirrot yhteensä 17 660 141
8 Tuloverot
Tuloverot konserniavustuksesta -3 500 0
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -3 846 -4 605 -12 -135
Laskennallisen verovelan/-saamisen  muutos   -295 -3 579    
Yhteensä -4 140 -8 184 -3 512 -135

Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

Konserni Emoyhtiö
2018 2017 2018 2017
10 Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet  
   Hankintameno 1.1. 12 826 11 930 4 470 4 400
   Lisäykset 704 896 46 70
   Hankintameno 31.12. 13 531 12 826 4 516 4 470
   Kertyneet poistot 1.1. -10 311 -9 320 -3 593 -3 069
   Tilikauden poistot -993 -991 -518 -524
   Kirjanpitoarvo 31.12. 2 227 2 515 405 877
Liikearvo
   Hankintameno 1.1. 31 526 31 526 7 196 7 196
   Hankintameno 31.12. 31 526 31 526 7 196 7 196
   Kertyneet poistot 1.1. -25 141 -23 925 -7 196 -7 196
   Tilikauden poistot -1 216 -1 216 0 0
   Kirjanpitoarvo 31.12. 5 169 6 385 0 0
 Muut pitkävaikutteiset menot
   Hankintameno 1.1. 528 528 140 140
   Lisäykset 790 0 0 0
   Vähennykset -20 0   -15 0
   Hankintameno 31.12. 1 298 528 125 140
   Kertyneet poistot 1.1. -234 -206 -99 -92
   Vähennysten kertyneet poistot 12 0 7 0
   Tilikauden poistot -90 -28 -5    -8
   Kirjanpitoarvo 31.12. 986 294 28 41
Ennakkomaksut
   Lisäykset 260   0 260 0
   Hankintameno 31.12. 260 0 260 0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
   Hankintameno 1.1. 44 881 43 984 11 807 11 736
   Lisäykset 1 754 896 305 70
   Vähennykset -20 0 -15 0
   Hankintameno 31.12. 46 615 44 881 12 097 11 807
   Kertyneet poistot 1.1. -35 687 -33 451 -10 888 -10 357
   Vähennysten kertyneet poistot 12 0 7 0
   Tilikauden poistot -2 300 -2 236 -524 -532
   Kirjanpitoarvo 31.12. 8 641 9 194 692 918
11 Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
   Hankintameno 1.1. 840 839 272 272
   Lisäykset 0 1 0 0
   Vähennykset -88 0 0 0
   Arvonkorotukset 1.1. 113 113 34 34
   Kirjanpitoarvo 31.12. 865 953 307 307
Rakennukset ja rakennelmat
   Hankintameno 1.1. 7 518 7 533 5 254 5 254
   Lisäykset 14 0 14 0
   Vähennykset -2 413 -14 -1 214 0
   Hankintameno 31.12. 5 119 7 518 4 054 5 254
   Kertyneet poistot 1.1. -4 751 -4 520 -2 914 -2 723
   Vähennysten kertyneet poistot 1 586 14 610 0
   Tilikauden poistot -592 -245 -546 -191
   Kirjanpitoarvo 31.12. 1 363 2 767 1 204 2 340
Siirto- ja jakeluverkko
   Hankintameno 1.1. 193 986 210 618 0 0
   Lisäykset 11 669 15 576 0 0
   Vähennykset -1 423 -32 207 0 0
   Hankintameno 31.12. 204 233 193 986 0 0
   Kertyneet poistot 1.1. -75 699 -87 165 0 0
   Vähennysten kertyneet poistot 1 393 19 524 0 0
   Tilikauden poistot -8 189 -8 057 0 0
   Kirjanpitoarvo 31.12. 121 739 118 288 0 0
Koneet ja kalusto
   Hankintameno 1.1. 4 409 5 088 958 1 717
   Lisäykset 148 144 41 48
   Vähennykset -111 -822 -60 -807
   Hankintameno 31.12. 4 447 4 409 940 958
   Kertyneet poistot 1.1. -4 042 -4 551 -804 -1 396
   Vähennysten kertyneet poistot 107 678 55 675
   Tilikauden poistot -142 -169 -53 -83
   Kirjanpitoarvo 31.12. 369 367 138 154
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
   Hankintameno 1.1. 1 888 2 868 0 0
   Lisäykset 4 825 233 0 0
   Vähennykset -1 489 -1 213 0 0
   Kirjanpitoarvo 31.12. 5 223 1 888 0 0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
   Hankintameno 1.1. 208 641 226 944 6 485 7 244
   Lisäykset 16 656 15 954 56 48
   Vähennykset -5 524 -34 257 -1 274 -807
   Hankintameno 31.12. 219 773 208 641 5 267 6 485
   Kertyneet poistot 1.1. -84 491 -96 237 -3 719 -4 119
   Vähennysten kertyneet poistot 3 086 20 216 665 675
   Tilikauden poistot -8 922 -8 470 -599 -274
   Arvonkorotukset 113 113 34 34
   Kirjanpitoarvo 31.12. 129 558 124 263 1 648 2 800
12 Sijoitukset
Osakkeet saman konsernin yrityksissä
   Hankintameno 1.1. 6 492 7 707
   Vähennykset 0 -1 215
   Kirjanpitoarvo 31.12. 6 492 6 492
Osakkeet omistusyhteysyrityksissä
   Hankintameno 1.1. 66 973 65 240 66 105 65 100
   Lisäykset 3 475 2 046 1 087 1 498
   Vähennykset -1 759 -313 -1 531 -493
   Kirjanpitoarvo 31.12. 68 690 66 973 65 660 66 105
Muut osakkeet ja osuudet
   Hankintameno 1.1. 10 846 10 846 10 846 10 846
     Lisäykset          
   Kirjanpitoarvo 31.12. 10 848 10 846 10 846 10 846
Sijoitukset yhteensä
   Hankintameno 1.1. 77 819 76 086 83 442 83 653
   Lisäykset 3 477 2 046 1 087 1 498
   Vähennykset -1 759 -313 -1 531 -1 708
   Kirjanpitoarvo 31.12. 79 538 77 819 82 998 83 442
 
Omistukset muissa yrityksissä

Omistusosuus 

Omistusosuus Omistusosuus  Omistusosuus 
         %    %    %    %
Konserniyritykset
   Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Kotka 100,0 100,0 100,0 100,0
Osakkuusyritykset
   Orimattilan Lämpö Oy, Orimattila 45,0 45,0 45,0 45,0
   Kymppivoima Oy, Helsinki 32,2 31,9 32,2 31,9
   Kymppivoima Hankinta Oy, Helsinki 25,0 25,0 25,0 25,0
   Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 20,1 20,1 20,1 20,1
   Elvera Oy, Mikkeli 20,5 20,5 20,5 20,5
   Kaakon Alueverkko Oy, Hamina 50,0 50,0
Konserni Emoyhtiö
2018 2017 2018 2017
13 Saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
   Myyntisaamiset 398 286
   Yhteensä 398 286
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
   Myyntisaamiset 67 20 15 14
   Yhteensä 67 20 15 14
Muut saamiset
   Ennakkomaksut 43 161 43 161
 Siirtosaamisten olennaiset erät
   Sähkön hankinta 255 3 255 3
   Korkojaksotukset 0 1 0 1
   Henkilöstökulujaksotukset 21 45 14 30
   Tuloverot 132 1 328 132 1 328
   Seb Leasing 565 0 0 0
   Muut 55 131 37 124
Siirtosaamiset yhteensä 1 028 1 509 438 1 487
 
14 Oma pääoma
   Sidottu omapääoma            
   Osakepääoma 1.1. 230 230 230 230
   Osakepääoma 31.12. 230 230 230 230
   Ylikurssirahasto 1.1. 19 015 19 015 19 015 19 015
   Ylikurssirahasto 31.12. 19 015 19 015 19 015 19 015
   Vararahasto 1.1. 284 284 284 284
   Vararahasto 31.12. 284 284 284 284
   Sidottu omapääoma yhteensä 19 529 19 529 19 529 19 529
Vapaa omapääoma    
   Käyttörahasto 1.1. -20 152 45 316 -20 152 45 316
   Omien osakkeiden hankinta 0 -71 310 0 -71 310
   Voittovarojen siirto 30 538 5 842  30 538 5 842 
   Osingonjako -8 298 0 -8 298 0
   Käyttörahasto 31.12. 2 088 -20 152 2 088 -20 152
   Edellisten tilikausien voitto 54 105 26 596 30 538 23 396
   Siirto käyttörahastoon -30 538 -5 842 -30 538 -12 396
   Osingonjako 0 -11 000 0 -11 000
23 566 9 754 0 0
   Tilikauden voitto 18 619 44 351 14 937 30 538
   Vapaa omapääoma yhteensä 44 274 33 953 17 025 10 386
   Oma pääoma yhteensä 63 803 53 482 36 554 29 915
     Konsenissa kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus 20 396 568,36 euroa.
   
Laskelma emoyhtiön vapaasta omasta pääomasta 31.12.
   Käyttörahasto 2 088 -20 152
   Tilikauden voitto 14 937 30 538
   Yhteensä 17 025 10 386
15 Tilinpäätössiirtojen kertymä
Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta.
Konserni Emoyhtiö
2018 2017 2018 2017
16 Pitkäaikainen vieras pääoma
Muut velat
   Sähköliittymismaksut 69 459 67 558
17 Lyhytaikainen vieras pääoma
 Velat saman konsernin   yrityksille
   Ostovelat  4 0
   Muut velat 5 130 15 422
   Yhteensä 5 134 15 422
Velat omistusyhteysyrityksille
   Ostovelat  4 451 2 797 2 355 1 265
Siirtovelkojen olennaiset erät
   Myynnin jaksotus 45 37 18 14
   Henkilöstökulujaksotukset 801 779 507 493
   Lainojen korot 135 146 53 59
   Ostojen jaksotus 235 85 235 85
   Tuloverot 172 3 314 0 0
   Seb leasing 902 0 0 0
   Muut 166 437 12 12
   Yhteensä   2 458 4 797 826 663
 

Muut liitetiedot

Konserni Emoyhtiö
2018 2017 2018 2017
18 Annetut vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta, ja vakuuksien arvo
  Rahalaitoslainat 0 2 472 0 2 472
    Annetut yrityskiinnitykset 8 000 28 000 3 000 18 000
Yhtiön voimassaolevien yrityskiinnitysten kokonaismäärä on 45 miljoonaa euroa, josta yhtiön hallussa on 42 miljoonaa euroa ja rahalaitosten hallussa on 3 miljoonaa euroa. Konsernin voimassaolevien yrityskiinnitysten määrä on 115 miljoonaa euroa, josta konsernin hallussa on 107 miljoonaa euroa ja rahalaitosten hallussa on 8 miljoonaa euroa.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
  Vuokranmaksun vakuudet 136 139 136 139
  Muut vakuudet 9 9 9 9
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet
  Takauksen kokonaismäärä 41 833 45 944
  Lainapääoma 41 833 45 944
Muiden puolesta annetut vakuudet
  Takaussitoumusten enimmäismäärä 3 338 5 514 3 338 5 514
19  Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Korkojohdannaiset / Suojausten kuvaukset Konserni Emoyhtiö
             2018    2018    
Koronvaihtosopimus 1, suojaa yksittäistä lainaa
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 12 500 12 500
  Sopimuksen erääntymispäivä 22.5.2022
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -158 -158
Koronvaihtosopimus 2, suojaa yksittäistä lainaa
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 13 000 13 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.6.2022
   Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -218 -218
Koronvaihtosopimus 3, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 10 000 10 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.10.2025
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi 
Johdannaissopimuksen käypä arvo -337 -337
Koronvaihtosopimus 4, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 6 000 6 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 21.6.2027
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -131 -131
Koronvaihtosopimus 5, suojaa yksittäistä lainaa
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 17 431
  Sopimuksen erääntymispäivä 2.6.2022
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -391
Koronvaihtosopimus 6, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 5 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.10.2023
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -162
Koronvaihtosopimus 7, suojaa leasingvastuuta
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 19 365
  Sopimuksen erääntymispäivä 24.4.2029
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -293
Koronvaihtosopimus 8, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 6 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 3.6.2027
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -132
Konserni Emoyhtiö
2018 2017 2018 2017
Sähköjohdannaiset, yhteensä
  Sopimusten nimellisarvo 33 306 30 754 33 306 30 754
  Sopimusten käypä arvo 12 631 342 12 631 342
  Ostettu, GWh 1 663 1 316 1 663 1 316
  Myyty, GWh 708 247 708 247
Sähköjohdannaisten ostoihin 2018 sisältyy OTC-markkinoilta ostettuja sähköoptioita 74 GWh. Sopimuksista maksettu preemio on yhteensä 42 873,60 euroa, joka on kokonaan kirjaamatta kuluksi. Sähköoptiot erääntyvät vuosina 2019–2020. Muut sähköjohdannaissopimukset erääntyvät vuosina 2019–2023. 
                     
Arvonlisäveron tarkistusvastuu kiinteistöinvestoinneista
Yhtiöt ovat velvollisia tarkistamaan 2010–2018 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö muuttuu tarkistuskauden aikana. Konsernin vastuun määrä on 158 935,77 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2027. Yhtiön vastuun määrä on 153 042,16 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2027.
Muut vastuusitoumukset
Emoyhtiöllä on toimitiloistaan 6 ja 13 vuoden pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Vuokra-ajat alkoivat 1.5.2015 ja ne voidaan irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ensimmäisen kerran 30.4.2021 ja 31.12.2027. Kuukausivuokrat ovat 20 990,88 ja 17 093,59 euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu yhtiölle on 31.12.2018 tilinpäätöksessä yhteensä 2 036 173,64 euroa. 
Konserni Emoyhtiö
2018 2017 2018 2017
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 314 320 314 320
Myöhemmin maksettavat 1 722 2 171 1 722 2 171
Yhteensä 2 036 2 491 2 036 2 491
20 Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.
Konsernin lähipiiriin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.
Konserni Emoyhtiö
2018 2017 2018 2017
21 Tuloveroja koskevat liitetiedot
Laskennalliset verovelat
  Poistoerosta 0 32
  Arvonkorotuksesta 7 7
Laskennalliset verovelat yhteensä 7 39
Emoyhtiön laskennallisia veroja ei ole kirjattu kirjanpitoon.
Konsernin laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
  Sisäisestä katteesta 2 988 3 115
Laskennalliset verovelat
  Tilinpäätössiirroista 8 866 8 698
  Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 23 23
  Yhteensä 8 888 8 720