Sähkötoimintojen eriyttäminen

Kymenlaakson Sähkö -konsernissa harjoitettavat sähkömarkkinalaissa tarkoitetut eriytettävät sähköliiketoiminnot ovat sähköverkkotoiminta ja muu sähköliiketoiminta. Sähköverkkotoimintaa harjoittaa Kymenlaakson Sähköverkko Oy, jonka tilinpäätös sisältää verkkoliiketoiminnan tiedot. Verkkoliiketoiminnan tuloslaskelmaa ja tasetta ei ole sisällytetty konsernitilinpäätöksen liitetietoihin. Muuta sähköliiketoimintaa harjoittaa emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy.  

Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase

Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase vastaavat Energiapalvelut-yksikön tuloslaskelmaa ja tasetta. Muulle sähköliiketoiminnalle suoraan kohdistettavissa olevat tuotot ja kulut sekä varallisuus- ja pääomaerät on kohdistettu Energiapalvelut-yksikölle. Konsernin ja liiketoimintojen väliset tapahtumat on käsitelty sopimusten mukaisilla sisäisillä veloituksilla. 

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperiaatteet

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Poistoajat ovat:     
 Aineettomat oikeudet    
   Atk-ohjelmat 3–5  vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot  10  vuotta 
Koneet ja kalusto  5–10  vuotta