Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma

Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma 

1.1.–31.12.2018 

(tuhatta euroa)

2018 2017
Liikevaihto 73 537 48 839
Materiaalit ja palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
    Ostot tilikauden aikana -66 017 -39 055
    Ulkopuoliset palvelut -1 209 -67 227 -621 –39 676
Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot -1 395 -1 296
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -287 -233
    Muut henkilösivukulut -24 -1 706 -25 -1 554
Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot
    Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -435 -435 -416 -416
Liiketoiminnan muut kulut
  Vuokrakulut -15 -15
  Sisäiset kulut -1 773 -1 773
  Muut liiketoiminnan muut kulut -1 871 -3 659 -2 013 -3 801
Liikevoitto 510 3 392
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
  Muilta 1 126 563
Muut korko- ja rahoitustuotot
  Muilta 0 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut -35
  Muille -290 801 -801 -237
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 311 3 155
Tilinpäätössiirrot
  Poistoeron muutos
    Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -251 84
  Konserniavustus 17 500 17 249 0 84
Tuloverot -3 712 -648
Tilikauden voitto 14 849 2 591