Muun sähköliiketoiminnan tase

Muun sähköliiketoiminnan tase 31.12.2018

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2018 2017
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
  Muut aineettomat hyödykkeet 244 642
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 191 434  
Aineelliset hyödykkeet
  Muut aineelliset hyödykkeet 31 31 2 2
Sijoitukset 69 594 70 038
Vaihtuvat vastaavat    
Saamiset
 Pitkäaikaiset saamiset
   Muut saamiset 5 321 2 459
 Lyhytaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 398 286
  Myyntisaamiset  11 184 10 168
  Muut saamiset 43 153
  Siirtosaamiset 265 11 890 56 10 663
87 269 83 804
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 100 100
Muut rahastot -17 710 -20 301
Tilikauden voitto 14 849 -2 762 2 591 -17 610
Tilinpäätössiirtojen kertymä
  Poistoero 0 163
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
  Muut velat  26 722 26 722 33 305 33 305
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
  Muu sisäinen koroton vieras pääoma 41 789 59 159
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
  Muut velat 4 111 4 111 4 111 4 111
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
   Saadut ennakot 10 553 0
  Ostovelat  5 788 3 152
  Siirtovelat  619 477
  Muut velat 449 17 409 1 046 4 676
87 269 83 804