Kymenlaakson Sähköverkko Oy tuloslaskelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tuloslaskelma  1.1.–31.12.2018

(tuhatta euroa)

2018 2017
Liikevaihto 54 085 47 962
Valmistus omaan käyttöön 0 1
Liiketoiminnan muut tuotot 680 37 836
Materiaalit ja palvelut -16 372   -16 959
Henkilöstökulut -1 496 -1 500
Poistot ja arvonalentumiset -10 733 -10 533
Liiketoiminnan muut kulut -6 269 -5 995
Liikevoitto  19 896 50 812
Rahoitustuotot ja -kulut -722 -816
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 19 174 49 996
Tilinpäätössiirrot -18 500 -18 134
Tuloverot -333 -4 470
Tilikauden voitto  340 27 392