Kymenlaakson Sähköverkko Oy tase

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tase 31.12.2018

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2018 2017
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 1 822 1 638
  Liikearvo 5 169 6 385
  Muut pitkävaikutteiset menot 960 7 950 254 8 277
Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet 558 646
  Rakennukset ja rakennelmat 159 427
  Siirto- ja jakeluverkosto 136 680 133 862
  Koneet ja kalusto 231 214
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 223 142 852 1 888 137 037
Sijoitukset
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 3
  Muut osakkeet ja osuudet 2 5 0 3
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset
  Myyntisaamiset 17 024 15 896
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 134 15 422
  Siirtosaamiset 610 22 767 22 31 341
Rahat ja pankkisaamiset 1 082   930
  174 656   177 588
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 8 8
Muut rahastot  
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 484 6 484
Edellisten tilikausien voitto 392 -27 000
Tilikauden voitto 340 7 224 27 392 6 884
Tilinpäätössiirtojen kertymä
  Poistoero 44 329 43 329
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
  Lainat rahoituslaitoksilta 37 722 41 833
  Muut velat 69 459 107 181 67 558 109 391
Lyhytaikainen 
  Lainat rahoituslaitoksilta 4 111 4 111
  Saadut ennakot 111 133
  Ostovelat 3 661 3 423
  Velat saman konsernin yrityksille 398 286
  Muut velat 6 009 5 898
  Siirtovelat 1 632 15 922 4 134 17 984
174 656   177 588