Konsernitase

tuhatta euroa  30.4.2019  30.4.2018  31.12.2018 
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
   Aineettomat hyödykkeet 8 304   9 197  8 641
   Aineelliset hyödykkeet  128 874  124 900  129 558
   Sijoitukset  78 615  77 920  79 538
 Vaihtuvat vastaavat      
   Laskennallinen verosaaminen  2 946  3 073  2 988
   Rahoitusomaisuus  50 857  56 829  48 286
Yhteensä   269 595 271 918  269 012
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
   Osakepääoma 230  230  230 
   Muu oma pääoma  60 888  52 054  63 573
Vieras pääoma       
   Laskennallinen verovelka  8 888  8 720  8 888
   Pitkäaikaiset lainat  89 444  108 266  89 444
   Liittymismaksut  69 671  67 838  69 457
   Lyhytaikainen vieras pääoma  40 474  34 810 37 419 
Yhteensä   269 595 271 918 269 012

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.