Konsernitase

tuhatta euroa  31.8.2019  31.8.2018  31.12.2018 
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
   Aineettomat hyödykkeet  8 491  9 047  8 641 
   Aineelliset hyödykkeet  131 645  127 299  129 558 
   Sijoitukset  78 188  77 545  79 538 
Vaihtuvat vastaavat       
   Laskennallinen verosaaminen  2 904  3 030  2 988 
   Rahoitusomaisuus  35 406  54 399  48 286 
Yhteensä  256 633  271 321  269 012 
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
   Osakepääoma  230  230  230 
   Muu oma pääoma  68 367  57 072  63 573 
Vieras pääoma       
   Laskennallinen verovelka  8 888  8 720  8 888 
   Pitkäaikaiset lainat  85 333  104 210  89 444 
   Liittymismaksut  70 115  68 587  69 457 
   Lyhytaikainen vieras pääoma  23 699  32 502  37 419 
Yhteensä  256 633  271 321  269 012 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.