Vastuullista verkon kehittämistä

Sähkönjakeluala on voimakkaassa murroksessa. Kaupungistuminen, aurinkosähköjärjestelmien ja sähkövarastojen yleistyminen, muutokset kiinteistöjen lämmitystavoissa sekä liikenteen sähköistyminen muuttavat radikaalisti sähkön kysyntää ja sähkön toimituksen tärkeyttä. Uusimme ja ylläpidämme sähköverkkoamme miettien nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita alueellisesti sekä tuotannon, teollisuuden että kotitalouksien kannalta. Tulevaisuudessa sähkön merkitys korostuu hiilineutraalissa energiatuotannossa ja verkkojen pitää pystyä vastaamaan tähän tarpeeseen.

Toimitusvarmuutta parannettiin 2019 monilla toimenpiteillä 

  • Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 90 kilometriä. Pienjänniteverkkoa kaapeloitiin 85 km.
  • Sähköverkon johtokatuja raivattiin Askolassa, Pukkilassa, Lapinjärvellä ja Loviisassa, keskijänniteilmajohtoa noin 350 km ja pienjännitejohtoa noin 300 km.
  • Sähköverkon lentokuvauksia suoritettiin Hollolan, Orimattilan, Myrskylän ja Lapinjärven alueilla.
  • Helikopteriraivausta suoritettiin Luumäen, Kouvolan ja Miehikkälän alueilla yhteensä noin 200 km verran.
  • Droneilla, eli miehittämättömillä helikoptereilla, tehtiin koko verkon alueella tarkastuslentoja ja vikapaikkojen etsintää.
  • Elimäen sähköasema uusittiin ja Korian Purhonojan sähköasemalle tehtiin mittavat parannustoimenpiteet. 

Helikopteriraivauksen tulokset näkyvät toimitusvarmuudessa

Sähkön toimitusvarmuutta on onnistuttu parantamaan muun muassa helikopterilla tehtävän raivauksen avulla. Helikopterisahauksen avulla poistetaan ilmajohtoja uhkaavia oksia sähkölinjojen varrelta. Maasta käsin suoritettuna oksien poistaminen olisi usein lähes mahdotonta. Toimenpiteet eivät vahingoita puuston paksuuskasvua tai vähennä metsän arvoa.

Vaikka Kymenlaakson Sähköverkko panostaakin metsissä kulkevien ilmajohtojen kaapelointiin, pyritään myös ylläpitämään nykyisiä ilmajohtoja mahdollisimman puustovapaana. Helikopteriraivaus on tehokas keino tähän. Puiden oksia karsitaan ilmajohtojen päältä, jolloin oksat eivät taivu esimerkiksi lumikuorman takia johtimien päälle.

Helikopteriraivausta on suoritettu vuodesta 2015 lähtien systemaattisesti joka vuosi. Lentokuvauksella kerätään johtokadusta laseraineistoa ja analysoidaan helikopteriravauksen alueet. Tehokkaalla raivauksella on pystytty vähentämään sähkönjakelun katkojen määrää käytännössä koko jakelualueellamme.

Kertomusvuonna jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli vain 1,38 (1,58) tuntia. Jakeluhäiriöiden määrä oli 2,33 (3,11).

Jakeluhäiriöiden kesto /asiakas 2015–2019

Jakeluhäiriöiden määrä / asiakas 2015–2019

Tutkimusyhteistyötä toimitusvarman sähkönjakeluverkon edistämiseksi

Kymenlaakson Sähköverkko on mukana LUT-yliopiston, Järvi-Suomen Energian, PKS Sähkönsiirron ja Savon Voima Verkon yhdessä käynnistämässä monivuotisessa tutkimuksessa 'Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko'. Tutkimus on jatkoa aiemmalle 'Sähköasiakas ja sähköverkko 2030' -tutkimukselle. Vuonna 2018 päättyneen tutkimuksen aineistoja sekä siinä kehitettyä analysointimetodiikka ja tuloksia hyödynnetään uudessa, vuoteen 2022 asti jatkuvassa tutkimuksessa.