Konsernin tuloslaskelma

Konsernituloslaskelma 1.1.–31.12.2019

(tuhatta euroa)

Liitetieto nro 2019 2018
Liikevaihto 1 119 717 124 225
Liiketoiminnan muut tuotot 2 551 1 265
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 941 2 226
Materiaalit ja palvelut 3 -77 324 -81 463
Henkilöstökulut 4 -4 251 -4 146
Poistot ja arvonalentumiset 5 -11 000 -11 222
Liiketoiminnan muut kulut -7 701 -7 904
Liikevoitto 22 932 22 982
Rahoitustuotot ja -kulut 6 256   -222
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 23 188 22 759
Tuloverot 8 -3 636 -3 846
Laskennalliset verot 8 -497 -295
Tilikauden voitto   19 056 18 619