Konsernin tase

Konsernitase 31.12.2019

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA Liitetieto nro 2019 2018
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10
    Aineettomat oikeudet 1 807 2 227
    Liikearvo 3 953 5 169
    Muut pitkävaikutteiset menot 1 437 986
    Ennakkomaksut 849 8 045 260 8 641
Aineelliset hyödykkeet 11
    Maa- ja vesialueet 795 865
    Rakennukset ja rakennelmat 1 172 1 363
    Siirto- ja jakeluverkosto 129 299 121 739
    Koneet ja kalusto 306 369
    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 598 136 171 5 223 129 558
Sijoitukset 12
    Osuudet omistusyhteysyrityksissä 68 369 68 690
    Muut osakkeet ja osuudet 11 457 79 826 10 848 79 538
Saamiset 13
Pitkäaikaiset
    Laskennallinen verosaaminen 2 862 2 988
    Lainasaamiset 100 0
    Muut saamiset 7 353 10 315 5 321 8 310
Lyhytaikaiset
    Myyntisaamiset   26 918 28 206
    Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 26 19
    Muut saamiset 84 63
    Siirtosaamiset 101 27 128 1 028 29 316
Rahat ja pankkisaamiset 3 719 13 649
265 204 269 012
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 230 230
Ylikurssirahasto 19 015 19 015
Muut rahastot
    Vararahasto 284 284
    Käyttörahasto 8 526 2 088
Edellisten tilikausien voitto 27 249 23 566
Tilikauden voitto 19 056 74 360 18 619 63 803
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 16
    Laskennallinen verovelka 9 258 8 888
    Lainat rahoituslaitoksilta 84 222 89 444
    Liittymismaksut  70 596 164 076 69 457 167 790
Lyhytaikainen  17
    Lainat rahoituslaitoksilta 8 222 8 222
    Saadut ennakot 1 963 10 715
    Ostovelat 6 486 6 880
    Velat omistusyhteysyrityksille 2 347 2 675
    Muut velat 6 415 6 469
    Siirtovelat 1 335 26 768 2 458 37 419
265 204 269 012