Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2019

(tuhatta euroa) 

2019 2018
Liiketoiminnan rahavirta:
  Myynnistä saadut maksut 120 929 121 542
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 417 487
  Maksut liiketoiminnan kuluista -99 107 -79 870
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 22 239 42 159
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 308 -1 430
  Saadut korot liiketoiminnasta 71 80
  Saadut osingot liiketoiminnasta 2 565 1 192
  Maksetut verot -3 508 -5 963
Liiketoiminnan rahavirta  20 059 36 038
Investointien rahavirta:
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 141 -16 923
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 771 3 265
  Investoinnit sijoituksiin -937 -1 087
Investointien rahavirta  -15 307 -14 745
Rahoituksen rahavirta:
  Pitkäaikaiset lainasaamiset -100 0
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 000 0
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 222 -20 694
  Maksetut osingot -8 499 -8 298
  Liittymismaksujen lisäys 1 171 1 952
Rahoituksen rahavirta  -12 651 -27 040
Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) -7 899 -5 746
Rahavarat 1.1. 18 971 24 717
Rahavarat 31.12. 11 072 18 971
-7 899 -5 746