Emoyhtiön tase

Emoyhtiön tase 31.12.2019

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA Liitetieto nro 2019 2018
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10
    Aineettomat oikeudet 209 405
    Muut pitkävaikutteiset menot 18 28
    Ennakkomaksut  812 1 040 260 692
   
Aineelliset hyödykkeet 11
    Maa- ja vesialueet 237 307
    Rakennukset ja rakennelmat 1 046 1 204
    Koneet ja kalusto 125 1 408 138 1 648
   
Sijoitukset 12
    Osuudet saman konsernin yrityksissä 6 492 6 492
    Osuudet omistusyhteysyrityksissä 63 469 65 660
    Muut osakkeet ja osuudet 11 455 81 415 10 846 82 998
Saamiset 13
Pitkäaikaiset
    Muut pitkäaikaiset saamiset 7 353 5 321
Lyhytaikaiset
    Myyntisaamiset 10 528 11 184
    Saamiset saman konsernin yrityksiltä 329 398
    Saamiset omistusyhteysyrityksilltä 14 15
    Muut saamiset 84 43
    Siirtosaamiset 86 11 041 438 12 078
Rahat ja pankkisaamiset 3 375   12 567
  105 632   115 305
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 230 230
Ylikurssirahasto 19 015 19 015
Muut rahastot  
    Vararahasto 284 284
    Käyttörahasto 8 526 2 088
Tilikauden voitto 15 197 43 252 14 937 36 554
   
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 16
    Lainat rahoituslaitoksilta 47 611 51 722
    Velat saman konsernin yrityksille 3 000 50 611 0 51 722
Lyhytaikainen  17
    Lainat rahoituslaitoksilta 4 111 4 111
    Saadut ennakot 1 876 10 603
    Ostovelat 2 505 3 539
    Velat saman konsernin yrityksille 0 5 134
    Velat omistusyhteysyrityksille 2 029 2 355
    Muut velat 642 460
    Siirtovelat 606 11 769 826 27 028
  105 632   115 305