Emoyhtiön rahoituslaskelma

Emoyhtiön rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2019

(tuhatta euroa)

2019 2018
Liiketoiminnan rahavirta:
  Myynnistä saadut maksut 73 541 73 013
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 470 514
  Maksut liiketoiminnan kuluista -81 053 -60 861
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -7 041 12 665
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -667 -760
  Saadut korot liiketoiminnasta 111 125
  Saadut osingot liiketoiminnasta 1 665 1 192
  Maksetut verot -3 253 -2 315
  Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja -9 185 10 907
  Liiketoiminnan tilinpäätössiirroista johtuva rahavirta  16 000 17 500
Liiketoiminnan rahavirta 6 815 28 407
Investointien rahavirta:
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -700 -361
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 751 2 316
  Investoinnit sijoituksiin -937 -1 087
Investointien rahavirta  1 113 868
Rahoituksen rahavirta:
  Pitkäaikaisten velkojen lisäys 3 000 0
  Lyhytaikainen konsernisaaminen/konsernivelka -349 5 130
  Lyhytaikaisten konsernisaamisten palautuminen -5 130 -15 422
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 111 -16 583
  Maksetut osingot ja muu voitonjako -8 499 -8 298
Rahoituksen rahavirta  -15 088 -35 174
Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) -7 160 -5 898
Rahavarat 1.1. 17 888 23 787
Rahavarat 31.12. 10 728 17 888
-7 160 -5 898