Tilinpäätöksen liitetiedot

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kymenlaakson Sähkö -konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Kymenlaakson Sähkö Oy,  Yhdystie 7, 47200 Elimäki.

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n muodostamasta konsernista koko tilikaudelta. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy, Enerva Oy ja Kaakon Alueverkko Oy.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa syntyneet erot käsitellään konserniaktiivana tai konsernireservinä ja ne kohdistetaan sekä tuloutetaan suunnitelman mukaan.

Sisäiset liiketapahtumat

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako ja sisäinen kate on eliminoitu.

Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuun ottamatta maa-alueita, joita sisältyy konsernilla 113 126,02 euron ja emoyhtiöllä 34 263,25 euron suuruinen arvonkorotus. Arvonkorotusten perusteet ovat edelleen voimassa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Liikearvon taloudellinen pitoaika on 20 vuotta, koska liikearvo kohdistuu toiminnan luonteen mukaisiin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja verkkotoimintaan liittyvään pitkäaikaiseen tulon muodostukseen.


Poistoajat ovat:     
Aineettomat oikeudet     
  Atk-ohjelmat  3−5   vuotta
  Johtoaluekorvaukset  10−20  vuotta 
Liikearvo  20  vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot  10−20  vuotta 
Rakennukset ja rakennelmat  5−33  vuotta 
Siirto- ja jakeluverkosto  10−25  vuotta 
Mittauslaitteet  10  vuotta 
Koneet ja kalusto   5−10  vuotta 

Korkojohdannaiset

Konserni suojautuu markkinakorkojen muutoksilta korkojohdannaissopimusten avulla. Koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan konsernin rahalaitoslainojen ja korollisten leasingvastuiden vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Voimassa olevien sopimusten maturiteetti on yhtiöllä pisimmillään kymmenen (konsernilla 10) vuotta. Korko määritellään kolmen ja kuuden kuukauden välein. Konsernin rahoituspolitiikan mukaan 0–60 prosenttia yhtiön lainarahoituksen pääomasta on kiinteäkorkoista tai suojattu korkojohdannaisilla. Samaa suojaustavoitetta on sovellettu myös leasingrahoitukseen. Koronvaihtosopimukset on tehty suojaustarkoituksessa.

Korkojohdannaissopimusten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään liitetiedoissa (kohta 19).

Sähköjohdannaiset

Sähkön myyntiä ja tuotantoa suojataan sähköjohdannaisilla. Niillä suojaudutaan sähkön markkinahintavaihteluiden aiheuttamilta tulosvaikutuksilta. Sähköjohdannaiskauppaa käydään hyödykejohdannaispörsseissä termiineillä ja futuureilla sekä OTC-markkinoilla optioilla. Riskikäsikirjassa kuvattu suojausstrategia kattaa useita vuosia riskinottovaltuuksien puitteissa ja sitä arvioidaan jatkuvasti markkinatilanteen muuttuessa. 

Yhtiön sähköjohdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa. Sähköjohdannaisten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman sähkönhankintakuluihin. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään liitetiedoissa (kohta 19). Futuurien käyvän arvon muutos kirjataan taseeseen. 

Eläkkeiden kirjaaminen

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Poistoeron ja arvonkorotusten laskennallinen verovelka on laskettu voimassa olevalla verokannalla.

Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma on laadittu Kilan yleisohjeen (30.1.2007) mukaisena rahavirtalaskelmana. Rahoituslaskelmassa kuvatut rahavarat sisältävät rahaksi tarvittaessa muutettavat pankkisaamiset. Liiketoiminnan rahavirta on esitetty suoraa esittämistapaa noudattaen. Koroista ja muista rahoituskuluista aiheutuneet maksut olivat yhteensä 666 797,11 euroa (2018: 759 704,67 euroa).

Tuloslaskelman liitetiedot

(tuhatta euroa)

Konserni Emoyhtiö
  2019 2018 2019 2018
1 Liikevaihto toimialoittain
Energialiiketoiminta 66 910 70 168 71 242 73 537
Verkkoliiketoiminta 52 804 54 052 0 0
Muu myynti 2 5 1 012 1 180
Yhteensä   119 717 124 225 72 254 74 717
2 Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot 342 439 394 462
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 134 777 134 169
Muut tuotot 76 49 75 52
Yhteensä   551 1 265 603 683
3 Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana 70 008 74 401 62 831 66 017
Ulkopuoliset palvelut 7 316 7 062 1 373 1 209
Materiaalit ja palvelut yhteensä 77 324 81 463 64 204 67 227
 
4 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöitä 59 60 42 41
Yhteensä 59 60 42 41
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 3 486 3 427 2 337 2 199
Eläkekulut 708 657 420 416
Muut henkilösivukulut 57 63 39 35
Yhteensä   4 251 4 146 2 796 2 650
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 377 298
Hallituksen jäsenet 94 90 94 90
Hallintoneuvoston jäsenet 26 25 26 25
5 Poistot ja arvonalentumiset
Poistot aineettomista oikeuksista 719 1 058 285 518
Poistot liikearvosta 1 216 1 216 0 0
Poistot pitkävaikutteisista menoista 141 26 2 5
Poistot rakennuksista ja rakennelmista 214 617 158 546
Poistot siirto- ja jakeluverkosta 8 559 8 154 0 0
Poistot koneista ja kalustosta 151 151 50 53
Yhteensä   11 000 11 222 495 1 123
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 22 24 15 15
Muut palvelut 22 3 22 3
Yhteensä 44 27 36 17
6 Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Osinkotuotot
  Omistusyhteysyrityksiltä 170 65
  Osinkotuotot muilta 1 495 1 127 1 495 1 127
Osinkotuotot yhteensä 1 495 1 127 1 665 1 192
Muut korko- ja rahoitustuotot
  Muilta 71 79 70 79
  Saman konsenin yrityksiltä     41 45
71 79 111 124
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 56 70
Muille 1 310 1 428 611 680
Korkokulut yhteensä 1 310 1 428 667 751
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 256 -222 1 109 565
7 Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
  Aineettomat oikeudet -173 -141
  Muut pitkävaikutteiset menot 4 -29
  Rakennukset ja rakennelmat 127 247
  Koneet ja kalusto 42 -77
Yhteensä 0 0
Konserniavustus 16 000 17 500
Tilinpäätössiirrot yhteensä 16 000 17 500
8 Tuloverot
Tuloverot konserniavustuksesta -3 200 -3 500
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -3 636 -3 846 -179 -12
Laskennallisen verovelan/-saamisen muutos -497 -295    
Yhteensä -4 132 -4 140 -3 379 -3 512

Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely


Konserni Emoyhtiö
2019   2018 2019 2018
10 Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 13 531 12 826 4 516 4 470
Lisäykset 299 704 90 46
Hankintameno 31.12. 13 829 13 531 4 606 4 516
Kertyneet poistot 1.1. -11 304 -10 311 -4 111 -3 593
Tilikauden poistot -719 -993 -285 -518
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 807 2 227 209 405
Liikearvo
Hankintameno 1.1. 31 526 31 526 7 196 7 196
Hankintameno 31.12. 31 526 31 526 7 196 7 196
Kertyneet poistot 1.1. -26 358 -25 141 -7 196 -7 196
Tilikauden poistot -1 216 -1 216 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 953 5 169 0 0
Muut pitkävaikutteiset menot  
Hankintameno 1.1. 1 298 528 125 140
Lisäykset 600 790 0 0
Vähennykset -7 -20 -7 -15
Hankintameno 31.12. 1 891 1 298 118 125
Kertyneet poistot 1.1. -313 -234 -98 -99
Vähennysten kertyneet poistot 0 12 0 7
Tilikauden poistot -141 -90 -2 -5
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 437 986 18 28
Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1. 260 0 260 0
Lisäykset 589 260 552 260
Hankintameno 31.12. 849 260 812 260
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1. 46 615 44 881 12 097 11 807
Lisäykset 1 488 1 754 642 305
Vähennykset -7 -20 -7 -15
Hankintameno 31.12. 48 095 46 615 12 732 12 097
Kertyneet poistot 1.1. -37 974 -35 687 -11 405 -10 888
Vähennysten kertyneet poistot 0 12 0 7
Tilikauden poistot -2 076 -2 300 -287 -524
Kirjanpitoarvo 31.12. 8 045 8 641 1 040 692
11 Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 752 840 272 272
Lisäykset 0 0 0 0
Vähennykset -70 -88 -70 0
   Arvonkorotukset 1.1.    113   113    34    34 
Kirjanpitoarvo 31.12. 795 865 237 307
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 5 119 7 518 4 054 5 254
Lisäykset 0 14 0 14
Vähennykset -70 -2 413 -70 -1 214
Hankintameno 31.12. 5 049 5 119 3 985 4 054
Kertyneet poistot 1.1. -3 756 -4 751 -2 851 -2 914
Vähennysten kertyneet poistot 70 1 586 70 610
Tilikauden poistot -191 -592 -158 -546
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 172 1 363 1 046 1 204
Siirto- ja jakeluverkko
Hankintameno 1.1. 204 233 193 986 0 0
Lisäykset 16 144 11 669 0 0
Vähennykset -712 -1 423 0 0
Hankintameno 31.12. 219 665 204 233 0 0
Kertyneet poistot 1.1. -82 494 -75 699 0 0
Vähennysten kertyneet poistot 712 1 393 0 0
Tilikauden poistot -8 584 -8 189 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 129 299 121 739 0 0
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 4 447 4 409 940 958
Lisäykset 134 148 58 41
Vähennykset -98 -111 -57 -60
Hankintameno 31.12. 4 482 4 447 941 940
Kertyneet poistot 1.1. -4 078 -4 042 -802 -804
Vähennysten kertyneet poistot 51 107 37 55
Tilikauden poistot -149 -142 -50 -53
Kirjanpitoarvo 31.12. 306 369 125 138
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  
Hankintameno 1.1. 5 223 1 888 0 0
Muutos  -625 3 335 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 598 5 223 0 0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1. 219 773 208 641 5 267 6 485
Lisäykset 16 278 15 167 58 56
Vähennykset -1 575 -4 035 -197 -1 274
Hankintameno 31.12. 234 476 219 773 5 128 5 267
Kertyneet poistot 1.1. -90 328 -84 491 -3 652 -3 719
Vähennysten kertyneet poistot 833 3 086 107 665
Tilikauden poistot -8 924 -8 922 -208 -599
Arvonkorotukset 113 113 34 34
Kirjanpitoarvo 31.12. 136 171 129 558 1 408 1 648
12 Sijoitukset
Osakkeet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1. 6 492 6 492
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 492 6 492
Osakkeet omistusyhteysyrityksissä  
Hankintameno 1.1. 68 690 66 973 65 660 66 105
Lisäykset 2 199 3 475 328 1 087
Vähennykset -2 520 -1 759 -2 520 -1 531
Kirjanpitoarvo 31.12. 68 369 68 690 63 469 65 660
     
Muut osakkeet ja osuudet  
Hankintameno 1.1. 10 848 10 846 10 846 10 846
Lisäykset 609 2 609 0
Vähennykset 0 0 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 11 457 10 848 11 455 10 846
Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1.1. 79 538 77 819 82 998 83 442
Lisäykset 2 809 3 477 937 1 087
Vähennykset -2 520 -1 759 -2 520 -1 531
Kirjanpitoarvo 31.12. 79 826 79 538 81 415 82 998
 
Omistukset muissa yrityksissä
Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus%
Konserniyritykset
Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Kotka 100,0 100,0 100,0 100,0
Osakkuusyritykset
Orimattilan Lämpö Oy, Orimattila 45,0 45,0 45,0 45,0
Kymppivoima Oy, Helsinki 32,3 32,2 32,3 32,2
Kymppivoima Hankinta Oy, Helsinki 25,0 25,0 25,0 25,0
Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 20,1 20,1 20,1 20,1
Elvera Oy, Mikkeli 23,7 20,5 23,7 20,5
Kaakon Alueverkko Oy, Hamina 50,0 50,0
Enerva Oy, Mikkeli 20,0
                     
13 Saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
  Myyntisaamiset -20 398
  Muut lyhytaikaiset saamiset 349 0
  Yhteensä 329 398
   
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
  Myyntisaamiset 36 67 14 15
  Yhteensä 36 67 14 15
Muut saamiset
  Ennakkomaksut 84 43 84 43
   
Siirtosaamisten olennaiset erät
  Sähkön hankinta 1 255 1 255
  Korkojaksotukset 0 0 0 0
   Henkilöstökulujakso-      tukset 15 21 10 14
  Tuloverot 6 132 6 132
  Seb Leasing 0 565 0 0
  Muut 79 55 69 37
Siirtosaamiset yhteensä 101 1 028 86 438
 
14 Oma pääoma
Sidottu omapääoma
Osakepääoma 1.1. 230 230 230 230
Osakepääoma 31.12. 230 230 230 230
   
Ylikurssirahasto 1.1. 19 015 19 015 19 015 19 015
Ylikurssirahasto 31.12. 19 015 19 015 19 015 19 015
   
Vararahasto 1.1. 284 284 284 284
Vararahasto 31.12. 284 284 284 284
Sidottu omapääoma yhteensä 19 529 19 529 19 529 19 529
Vapaa omapääoma    
Käyttörahasto 1.1. 2 088 -20 152 2 088 -20 152
Voittovarojen siirto 6 438 30 538 6 438 30 538
Osingonjako 0 -8 298 0 -8 298
Käyttörahasto 31.12. 8 526 2 088 8 526 2 088
Edellisten tilikausien voitto 42 186 54 105 14 937 30 538
Siirto käyttörahastoon -6 438 -30 538 -6 438 -30 538
Osingonjako -8 499 0 -8 499 0
27 249 23 566 0 0
Tilikauden voitto 19 056 18 619 15 197 14 937
Vapaa omapääoma yhteensä 54 831 44 274 23 723 17 025
Oma pääoma yhteensä       74 360 63 803 43 252 36 554
Konsenissa kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus 20 396 568,36 euroa.  
   
Laskelma emoyhtiön vapaasta omasta pääomasta 31.12.
Käyttörahasto 8 526 2 088
Tilikauden voitto 15 197 14 937
Yhteensä 23 723 17 025
16 Pitkäaikainen vieras pääoma
Muut velat
Sähköliittymismaksut 70 596 69 459
17 Lyhytaikainen vieras pääoma  
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat  0 4
Muut velat 0 5 130
Yhteensä 0 5 134
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat  3 737 4 451 2 029 2 355
Siirtovelkojen olennaiset erät  
Myynnin jaksotus 49 45 19 18
Henkilöstökulujaksotukset 756 801 508 507
Lainojen korot 137 135 53 53
Ostojen jaksotus 0 235 0 235
Tuloverot 2 172 0 0
Seb leasing 332 902 0 0
Muut 58 166 24 12
Yhteensä   1 335 2 458 606 826
                     

 Muut liitetiedot

 

Konserni Emoyhtiö
2019 2018 2019 2018
18 Annetut vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta, ja vakuuksien arvo
Rahalaitoslainat 0 0 0 0
Annetut yrityskiinnitykset 8 000 8 000 3 000 3 000
Yhtiön voimassaolevien yrityskiinnitysten kokonaismäärä on 45 miljoonaa euroa, josta yhtiön hallussa on 42 miljoonaa euroa ja rahalaitosten hallussa on 3 miljoonaa euroa. Konsernin voimassaolevien yrityskiinnitysten määrä on 115 miljoonaa euroa, josta konsernin hallussa on 107 miljoonaa euroa ja rahalaitosten hallussa on 8 miljoonaa euroa.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Vuokranmaksun vakuudet 136 136 136 136
Muut vakuudet 9 9 9 9
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet
Takauksen kokonaismäärä 40 722 41 833
Lainapääoma 40 722 41 833
Muiden puolesta annetut vakuudet  
Takaussitoumusten enimmäismäärä 3 338 3 338 3 338 3 338
19 Vastuusitoumukset ja muut vastuut  
Korkojohdannaiset
Sopimusten nimellisarvo 100 281 89 296 49 833 41 500
Sopimusten käypäarvo -2 938 -1 822 -946 -844
Korkojohdannaiset / Suojausten kuvaukset Konserni Emoyhtiö
2019 2019
Koronvaihtosopimus 1, suojaa yksittäistä lainaa
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 10 833 10 833
  Sopimuksen erääntymispäivä 22.5.2022
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -155 -155
Koronvaihtosopimus 2, suojaa yksittäistä lainaa
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.   13 000 13 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.6.2022  
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi  
Johdannaissopimuksen käypä arvo   -239 -239
Koronvaihtosopimus 3, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.   10 000 10 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.10.2025    
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi  
Johdannaissopimuksen käypä arvo -440 -440
Koronvaihtosopimus 4, suojaa lainasalkkua    
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.   6 000 6 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 21.6.2027
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi  
Johdannaissopimuksen käypä arvo -411 -411
Koronvaihtosopimus 5, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 10 000 10 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 1.9.2029  
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo 300 300
Koronvaihtosopimus 6, suojaa yksittäistä lainaa  
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 15 718
  Sopimuksen erääntymispäivä 2.6.2022  
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -346
Koronvaihtosopimus 7, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 5 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 20.10.2023
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo   -183
Koronvaihtosopimus 8, suojaa leasingvastuuta  
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 18 730
  Sopimuksen erääntymispäivä 24.4.2029
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi  
Johdannaissopimuksen käypä arvo -1 202
Koronvaihtosopimus 9, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.   6 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 3.6.2027
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo -411
Koronvaihtosopimus 10, suojaa lainasalkkua
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 5 000
  Sopimuksen erääntymispäivä 1.9.2029
  Vaihtuva korko on vaihdettu kiinteäksi
Johdannaissopimuksen käypä arvo   150
Konserni Emoyhtiö
2019 2018 2019 2018
Sähköjohdannaiset, yhteensä
Sopimusten nimellisarvo 42 925 33 306 42 925 33 306
Sopimusten käypä arvo 79 12 631 79 12 631
Ostettu, GWh 1 609 1 663 1 609 1 663
Myyty, GWh 501 708 501 708
Sähköjohdannaisten ostoihin 2019 sisältyy OTC-markkinoilta ostettuja sähköoptioita 84 GWh. Sopimuksista maksettu preemio on yhteensä 83 781,00 euroa, joka on kokonaan kirjaamatta kuluksi. Sähköoptiot erääntyvät vuonna 2020. Muut sähköjohdannaissopimukset erääntyvät vuosina 2020–2024. 
Arvonlisäveron tarkistusvastuu kiinteistöinvestoinneista
Yhtiöt ovat velvollisia tarkistamaan 2011–2019 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö muuttuu tarkistuskauden aikana. Konsernin vastuun määrä on 106 759,04 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2027. Yhtiön vastuun määrä on 106 584,98 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2027.
Muut vastuusitoumukset
Emoyhtiöllä on toimitiloistaan 6 ja 13 vuoden pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Vuokra-ajat alkoivat 1.5.2015 ja ne voidaan irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ensimmäisen kerran 30.4.2021 ja 31.12.2027. Kuukausivuokrat ovat    21 276,81 ja 17 326,44 euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu yhtiölle on 31.12.2019 tilinpäätöksessä yhteensä 1 717 372,24 euroa. 
Konserni Emoyhtiö
2019 2018 2019 2018
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 337 314 337 314
Myöhemmin maksettavat 1 380 1 722 1 380 1 722
Yhteensä 1 717 2 036 1 717 2 036
20 Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.
Konsernin lähipiiriin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.
Konserni Emoyhtiö
2019 2018 2019 2018
21 Tuloveroja koskevat liitetiedot
Laskennalliset verovelat
  Arvonkorotuksesta 7 7
Laskennalliset verovelat yhteensä 7 7
Emoyhtiön laskennallisia veroja ei ole kirjattu kirjanpitoon.
Konsernin laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
  Sisäisestä katteesta 2 862 2 988
Laskennalliset verovelat  
  Tilinpäätössiirroista 9 236 8 866
  Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 23 23
  Yhteensä 9 258 8 888