Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma

Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma 

1.1.–31.12.2019 

(tuhatta euroa)

2019 2018
Liikevaihto 71 242 73 537
Liiketoiminnan muut tuotot
    Muut liiketoiminnan muut tuotot 1 1 0 0
Materiaalit ja palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
    Ostot tilikauden aikana -62 831 -66 017
    Ulkopuoliset palvelut -1 373 -64 204 -1 209 -67 227
Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot -1 486 -1 395
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -264 -287
    Muut henkilösivukulut -23 -1 773 -24 -1 706
Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot
    Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -193 -193 -435 -435
Liiketoiminnan muut kulut
  Vuokrakulut -24 -15
  Sisäiset kulut -1 565 -1 773
  Muut liiketoiminnan muut kulut -1 645 -3 234 -1 871 -3 659
Liikevoitto 1 839 510
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
    Muilta 1 494 1 126
Muut korko- ja rahoitustuotot
    Muilta 0 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut -31 -35
    Muille -383 1 081 -290 801
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 920 1 311
Tilinpäätössiirrot
  Poistoeron muutos
     Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -152 -251
  Konserniavustus 16 000 15 848 17 500 17 249
Tuloverot -3 455 -3 712
Tilikauden voitto 15 313 14 849