Muun sähköliiketoiminnan tase

Muun sähköliiketoiminnan tase 31.12.2019

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2019 2018
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
  Muut aineettomat hyödykkeet 60 244
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 812 872 191 434
Aineelliset hyödykkeet
  Muut aineelliset hyödykkeet 24 24

31

31
Sijoitukset 68 011 69 594
Vaihtuvat vastaavat    
Saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset
    Muut saamiset 7 353 5 321
  Lyhytaikaiset saamiset
    Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 112 398
    Myyntisaamiset  10 541 11 184
    Muut saamiset 84 43
    Siirtosaamiset 31 10 768 265 11 890
87 029 87 269
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 100 100
Muut rahastot -11 361 -17 710
Tilikauden voitto 15 313 4 052 14 849 -2 762
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma  
Muut velat  22 611 22 611 26 722 26 722
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
  Muu sisäinen koroton vieras pääoma 49 051 41 789
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
  Muut velat 4 111 4 111 4 111 4 111
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
  Saadut ennakot 1 815 10 553
  Ostovelat  4 416 5 788
  Siirtovelat  318 619
  Muut velat 655 7 203 449 17 409
87 029 87 269