Kymenlaakson Sähköverkko Oy tase

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tase 31.12.2019

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2019 2018
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet 1 597 1 822
   Liikearvo 3 953 5 169
   Muut pitkävaikutteiset menot 1 420 960
   Ennakkomaksut  37 7 007 0 7 950
   
Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet 558 558
   Rakennukset ja rakennelmat 126 159
   Siirto- ja jakeluverkosto 143 608 136 680
   Koneet ja kalusto 182 231
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 598 149 071 5 223 142 852
   
Sijoitukset
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 3
   Muut osakkeet ja osuudet 2 5 2 5
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 16 402 17 024
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 5 134
   Siirtosaamiset 15 16 416 610 22 767
Pitkäaikainset
   Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 3 000 0
   Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 100 3 100   0 0
Rahat ja pankkisaamiset 344   1 082
  175 943   174 656
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 8 8
Muut rahastot  
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 484 6 484
Edellisten tilikausien voitto 732 392
Tilikauden voitto 4 7 228 340 7 224
   
Tilinpäätössiirtojen kertymä
   Poistoero 46 179 44 329
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 36 611 37 722
   Muut velat 70 598 107 209 69 459 107 181
Lyhytaikainen 
   Lainat rahoituslaitoksilta 4 111 4 111
   Saadut ennakot 87 111
   Ostovelat 4 299 3 661
   Velat saman konsernin yrityksille 329 398
   Muut velat 5 773 6 009
   Siirtovelat 729 15 327 1 632 15 922
175 943   174 656