Konsernitase

tuhatta euroa  30.4.2021  30.4.2020  31.12.2020 
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
   Aineettomat hyödykkeet  7 618  8 302  7 838
   Aineelliset hyödykkeet  142 758  136 152  141 504
   Sijoitukset  79 953  79 800 80 187
Vaihtuvat vastaavat       
   Laskennallinen verosaaminen  2 693  2 820 2 735
   Rahoitusomaisuus  50 367  49 435  42 532
Yhteensä  283 390  276 508  274 795
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
   Osakepääoma  230  230  230 
   Muu oma pääoma  83 484  70 056 79 073
Vieras pääoma       
   Laskennallinen verovelka  9 458  9 258  9 458
   Pitkäaikaiset velat 89 000  92 741  89 000
   Liittymismaksut  72 241  70 871  71 990
   Lyhytaikainen vieras pääoma  28 977  33 352  25 044 
Yhteensä  283 390  276 508 274 795

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.