Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto katsauskaudella oli 33,7 (34,8) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 9,9 (12,3) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 17 (17).

Yhtiön jakelualueella asiakkaat käyttivät katsauskaudella sähköä 784 (826) miljoonaa kilowattituntia, mikä on noin 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana 123 (122) kappaletta. Kymenlaakson Sähköverkon alueella ylitettiin elokuussa virstanpylväs aurinkosähkön osalta ja verkkoon on nyt kytketty yli 1 000 aurinkosähköjärjestelmää.

Sähkönjakelun keskeytyksiä on yhtiön verkkoalueella ollut jonkin verran viime vuotta enemmän. Alkuvuoden tuuliset säät, Tuulen-päivän myrsky helmikuussa sekä kesäkuun Päivö-myrsky ovat aiheuttaneet jonkin verran häiriöitä sähkönjakeluun. Laajamittaisia koko verkostoa koskevia häiriöitä ei kuitenkaan ole ollut. Määrätietoiset jo vuosia kestäneet panostukset verkon uudistamiseen ja ylläpitoon ovat vähentäneet verkkoalueella esiintyviä sähkönjakelun keskeytyksiä.

Käyttökeskustoiminnot on siirretty kesäkuussa käyttöpalveluita tarjoavaan Enerva Oy:hyn suunnitellun aikataulun mukaisesti. Enerva on nyt ottanut vastuulleen Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, Järvi-Suomen Energia Oy:n sekä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähköverkkojen operoinnin.

Kymenlaakson Sähköverkko solmi elokuussa Elvera Oy:n kanssa vuodet 2021–2023 kattavan puitesopimuksen. Sopimus pitää sisällään optiomahdollisuuden, ja sopimusta voidaan jatkaa vuoteen 2027 saakka. Kymenlaakson Sähköverkko toteutti puitesopimuksen kilpailutuksen julkisena hankintana. Elveran kanssa solmittu sopimus kattaa sähköverkon rakentamistyöt, liittymäinvestoinnit, kunnossapidon, vianhoidon ja varallaolon, puunkaatoavun sekä kaapelinnäytöt.

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtohanketta Porvoon ja Askolan välillä. Hankkeella on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen. Uudenmaan ELY-keskus teki kesäkuussa päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen ei ole tarvetta soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. Hankkeen suunnittelutyöt pääsevät nyt jatkumaan syksyn 2020 aikana aiempien suunnitelmien mukaisesti.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointihankkeet ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2020 noin 16 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 100 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 24,5 prosenttiin. Verkonrakennustyöt etenevät maastossa hieman aikataulusta jäljessä.