Konsernitase

tuhatta euroa  31.8.2020  31.8.2019  31.12.2019 
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
   Aineettomat hyödykkeet  7 964  8 491  8 045
   Aineelliset hyödykkeet  138 068  131 645 136 171
   Sijoitukset   78 433  78 188 79 826
Vaihtuvat vastaavat       
   Laskennallinen verosaaminen   2 777 2 904  2 862
   Rahoitusomaisuus   42 171  35 406 38 300
Yhteensä  269 413  256 633 265 204
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
   Osakepääoma  230  230  230 
   Muu oma pääoma   73 876  68 367 74 130
Vieras pääoma       
   Laskennallinen verovelka  9 258   8 888 9 258
   Pitkäaikaiset velat  93 111 85 333  84 222
   Liittymismaksut   71 596  70 115 70 596
   Lyhytaikainen vieras pääoma   21 342  23 699 26 768 
Yhteensä  269 413  256 633  265 204
       

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.