Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli monella tavalla poikkeuksellinen. Suomen mittaushistorian lämpimin vuosi oli noin 2,5 astetta pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi. Covid-19-pandemian vaikutusten hallitsemiseksi Suomessa otettiin keväällä käyttöön valmiuslaki, jolla ihmisten elämää ja yhteiskunnan toimintoja rajoitettiin. Sähkön kulutus Suomessa väheni kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kymenlaakson Sähkön toimitusmäärät jäivät sekä verkkopalveluissa että sähkönmyynnissä viisi prosenttia edellisvuotta alhaisemmiksi.
AP_VK2020.jpg

Konsernin liikevaihtoa ja tulosta painoivat alentuneet toimitusmäärät sähkönmyynnissä, -tuotannossa ja -siirrossa sekä sähkön markkinahinnan voimakas lasku. Konsernin liikevaihto oli 107,9 M€ (119,7 M€) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 17,3 M€ (23,2 M€). Kymenlaakson Sähkön investoinnit, yhteensä 17,2 M€ (18,0 M€), kohdistuivat edellisvuosien tapaan pääosin sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen.

Sähkön vähentynyt kysyntä sekä hyvästä vesivuodesta johtunut sähköntuotannon lisääntyminen aiheuttivat sähkön tukkumarkkinahintaan merkittävän laskun. Sähkön markkinahinta oli alimmillaan sitten vuoden 2004. Keskimääräinen sähkön markkinahinta oli Suomessa noin 28 €/MWh, kun hinta edeltävänä vuonna oli noin 45 €/MWh. Suomen ja Ruotsin välisen siirtorajoitteen seurauksena Suomen aluehinta poikkesi ennätyksellisen paljon pohjoismaisesta systeemihinnasta.

Energiajärjestelmää on uudistettu viime vuosina laajasti. Käynnissä olevan energiamurroksen keskeinen tavoite on siirtyä puhtaaseen hiilineutraaliin energiajärjestelmään. Koronapandemia lisäsi epävarmuutta sähkömarkkinoilla ja viivästytti suunnitteilla olevien sähköntuotannon investointihankkeiden etenemistä. Toimintavuoden aikana Teuvan tuulivoimapuiston rakentaminen jatkui, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 alussa. Yhtiön hiilineutraalin sähköntuotannon osuus oli jo yli 94 prosenttia.

Yhteiskunnan lisääntyvä tarve häiriöttömälle sähkönjakelulle on osaltaan ohjannut sähkönjakeluyhtiöiden toimintaa. Vuoden aikana Kymenlaakson Sähköverkon alueella koettiin neljä myrskyä. Myrskyt aiheuttivat häiriöitä sähkönjakelussa, mutta laajamittaisilta häiriöiltä vältyttiin. Sähköttömiä asiakkaita oli enimmillään samanaikaisesti noin viisituhatta. Sähköverkkoon on investoitu viiden viime vuoden aikana lähes 80 miljoonaa euroa. Näillä mittavilla investoinneilla on vähennetty merkittävästi säätilasta aiheutuvia häiriötä. Sähkönsiirtohintoihin ei tehty korotuksia – toimintakausi oli kolmas peräkkäinen vuosi samoilla hinnoilla.

Kuluneen vuoden aikana kirkastimme konsernin strategiaa valitsemalla keskeiset toiminnan painopistealueet tuleville vuosille. Strategiamme keskittyy asiakkaiden hyödyksi tuotettavien palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Strategian ydin on asiakkaiden tarpeisiin pohjautuva erinomainen ja monipuolinen palvelu. Sähköverkkotoiminnassa haemme yhteistoiminnalla tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Energiantuotannossa tavoitteenamme on kasvaa hiilivapaana energiantuottajana.

Osallistuimme toimintavuonna henkilöstön PeoplePower-ilmapiiritutkimukseen. Tutkimuksen tulos osoittaa, että henkilöstö kokee yhtiön toimintakulttuurin tulokselliseksi ja toiminnan kehittämiseen tähtääväksi. Saatu tulos parani edellisestä vuoden 2018 tuloksesta, ja se ylittää selvästi Suomen toimihenkilönormin keskiarvon. Kiitän yhtiön henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja hallintoa poikkeuksellisen vuoden hyvästä yhteistyöstä.

Aku Pyymäki
toimitusjohtaja