Hallituksen toimintakertomus

Merkittäviä tapahtumia

KSOY-konsernin strategia päivitettiin vuoden 2020 lopulla. Strategia ”Puhtaasti parasta energiapalvelua” määrittelee painopistealueet sähköverkkotoiminnalle, energian tuotannolle, sähkön ja palveluiden myyntitoiminnalle sekä KSOY-yhteisölle. Strategialinjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy lähivuosien aikana täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon. Vuonna 2020 hiilineutraalin tuotannon osuus oli jo yli 94 prosenttia. 

Verkostoinvestoinnit jatkuivat noin 16 miljoonan euron vuositasolla. Investoinnit ovat viime vuosina kohdistuneet sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen, ja toimenpiteiden ansiosta alueellemme osuvien myrskyjen haitat sähkönjakelulle ovat pienentyneet investointien edetessä. Uutta maakaapeliverkkoa otettiin käyttöön keskijänniteverkon osalta vuonna 2020 noin 140 kilometriä.  

Kymenlaakson Sähköverkon asiakkailla oli vuoden aikana jonkin verran edellisvuotta enemmän sähkönjakelun keskeytyksiä alueellemme osuneiden kesä- ja syysmyrskyjen seurauksena. Myrskyjen aiheuttamat keskeytykset saatiin korjattua kohtuullisen nopeasti ja pitkiltä keskeytyksiltä pääosin vältyttiin. Vuonna 2020 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden kasvoi myrskyjen vaikutuksesta ja oli 2,46 (1,38) tuntia. 

Teollisuuden Voima tiedotti elokuun lopussa Olkiluoto 3 -hankkeen uudesta aikataulusta. Projektiaikataulua ovat viivästyttäneet hitaasti edenneet järjestelmätestaukset, testauksissa havaitut tekniset ongelmat sekä kunnossapitotöiden määrän kasvaminen projektin viivästyttyä. Lähes vuoden lisämyöhästyminen tarkoittaa, että säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022. 

Syyskuussa kahdessa erillisessä tapauksessa ukkonen vaurioitti Metsälän tuulipuiston voimaloita. Kaksi voimalaa vaurioitui pahoin, ja pienempiä vaurioita löytyi useammasta voimalasta. Vuoden 2021 puolelle jatkuvat korjaustyöt aiheuttavat merkittäviä tuotantomenetyksiä. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n siirtohintoja ei korotettu vuoden 2020 aikana. Siirtohintoja on korotettu edellisen kerran vuoden 2018 alussa.  

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on liitetty jo noin 1 100 aurinkosähköjärjestelmää, joiden kokonaisteho on 7,5 MW. Sähköä ostetaan myös lähes 1 100 pientuottajalta. Uusia aurinkosähkökohteita liitettiin verkkoon vuonna 2020 yhteensä 292, mikä on 11 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti jatkui koko vuoden 2020. Järjestelmän toimittaa Net Group Nordic Oy, ja se otetaan käyttöön keväällä 2021. Uudella järjestelmällä pyritään parantamaan asiakaskokemusta ja valmistaudutaan vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, käyttöönottoon vuonna 2022. 

Enerva Oy on toimittanut käyttökeskuspalvelut Kymenlaakson Sähköverkolle kesäkuusta 2020 lähtien. Enerva Oy on kolmen kaakkoissuomalaisen energiayhtiön vuonna 2019 perustama käyttö- ja kunnossapitopalveluita tuottava yhtiö.

Elokuussa Kymenlaakson Sähköverkko solmi kolmivuotisen jakeluverkon rakentamis- ja palvelutöitä koskevan sopimuksen Elvera Oy:n kanssa. Laajojen, toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävien verkonrakennushankkeiden urakointisopimukset solmittiin Elveran, Eltelin ja Netelin kanssa vuosille 2021 ja 2022.