Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Kymenlaakson Sähkö -konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategian tavoitteiden saavuttamista ja turvata yhtiön toimintakyky ennakoimalla mahdolliset uhkatekijät. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä riskienhallintajärjestelmä ja riskienhallintapolitiikka. Riskien kehityksestä ja hallintatoimenpiteistä raportoidaan hallitukselle kaksi kertaa vuodessa.  

Merkittävimmät riskit liittyvät pääliiketoimintoihin eli energia- ja verkkoliiketoimintaan sekä niiden rahoitusjärjestelyihin. Kertomusvuonna Nord Poolin systeemihinta laski ennätyksellisen alas ja samalla ero Suomen aluehintaan kasvoi moninkertaiseksi suhteessa aiempiin vuosiin. Suojaustoiminnasta huolimatta nämä markkinamuutokset heikensivät selvästi energialiiketoiminnan tulosta. Lämmin talvi leikkasi myös molempien liiketoimintojen liikevaihtoa ja tulosta. Muita merkittäviä toteutuneita riskejä olivat tuuli- ja ydinvoimalaitosten poikkeukselliset vikaantumiset.

Verkkotoimintaan liittyvät riskit

Myrskyt ja muut poikkeukselliset sääolosuhteet aiheuttavat riskin siirto- ja jakeluverkoston toimitusvarmuudelle. Suurhäiriöistä aiheutuu viankorjauskuluja sekä mahdollisesti asiakkaille maksettavia korvauksia. Riskeihin on varauduttu verkostoinvestoinneilla ja verkoston ennakoivalla kunnossapidolla.  

Sähkönsiirron verkkopalvelun hintoja säädellään Energiaviraston asettamilla valvontamenetelmillä, ja nykyiset menetelmät ovat voimassa 2016–2023. Valvontamenetelmien merkitys verkkopalvelun ennakoitavuudelle ja verkkopalvelun hinnoittelulle on merkittävä. Energiavirasto arvioi vuoden 2020 aikana mahdollisia muutostarpeita valvontamenetelmiin. Valvontamenetelmien muutosten toteutuessa, alustavan arvion mukaan vuoden 2022 alussa, verkkoliiketoiminnan kohtuullisen tuoton ja liikevaihdon odotetaan laskevan tulevina vuosina.

Energialiiketoimintaan liittyvät riskit

Merkittävin suojattava liiketoimintariski on sähkön hintariski. Sähkömarkkinoiden hintakehitys vaikuttaa pääasiassa konsernin tuotanto- ja myyntiliiketoimintoihin. Lyhyellä aikavälillä sähkönhintaan pohjoismaisilla markkinoilla vaikuttavia tekijöitä ovat vesitilanne, tuulivoiman vaihtelu, lämpötila, päästöoikeuksien hinnat, polttoaineiden hinta sekä valtioiden välinen sähkön vienti- ja tuontitilanne.  

Yhtiö suojautuu sähkön hintariskejä vastaan tekemällä sähköjohdannaissopimuksia sekä myynnin että tuotannon osalta. Yhtiössä on hallituksen hyväksymä salkunhallinnan riskikäsikirja, jonka mukaisesti suojaustoimenpiteet toteutetaan. 

Selvästi aikataulusta myöhässä olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen säännöllisen sähköntuotannon on ilmoitettu alkavan helmikuussa 2022. KSOY saa OL3-laitoksesta sähköä Mankala-periaatteella Kymppivoima Oy:n omistuksen kautta. OL3-hankkeen lisämyöhästymisellä voi olla vaikutusta energialiiketoiminnan tulokseen.  

Yhtiöllä on 32,3 prosentin omistusosuus Kymppivoima Oy:stä, joka on Mankala-periaatteella toimiva yhtiö. Mankala-periaatteen mukaisesti yhtiöllä on oikeus osakesarjakohtaisesti yhtiön tuottamaan sähköön. Yhtiö vastaa osakesarjakohtaisesti yhtiön sähkön hankintakustannuksista, jotka muodostuvat muuttuvista kustannuksista, kiinteistä kustannuksista, poistoista ja rahoituskustannuksista. Rahoituskustannuksiin vaikuttavat myös Kymppivoima Oy:n tekemät korkojohdannaissopimukset. 

Rahoitukselliset riskit

Konsernin korolliset velat ovat pääosin vaihtuvakorkoisia lainoja, jolloin markkinakorkojen mahdollinen nousu voi vaikuttaa merkittävällä tavalla konsernin tuloskehitykseen. Yhtiö suojautuu markkinakorkojen nousua vastaan korkojohdannaissopimuksilla. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti tavoitteena on konsernin lainojen suojausasteen pitäminen markkinatilanne huomioon ottaen tasolla 0–60 prosenttia pitkällä aikavälillä. 

Vakuutuksilla on katettu vahinkoriskit siltä osin kuin se on taloudellisesti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Riskejä pienennetään, poistetaan ja hallitaan systemaattisesti hyödyntämällä konsernin riskienhallintajärjestelmää.