Konsernin tase

Konsernitase 31.12.2020

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA Liitetieto nro 2020 2019
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10
   Aineettomat oikeudet 1 655 1 807
   Liikearvo 2 736 3 953
   Muut pitkävaikutteiset menot 1 816 1 437
   Ennakkomaksut 1 630 7 838 849 8 045
Aineelliset hyödykkeet 11
   Maa- ja vesialueet 783 795
   Rakennukset ja rakennelmat 893 1 172
   Siirto- ja jakeluverkosto 137 172 129 299
   Koneet ja kalusto 197 306
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 460 141 504 4 598 136 171
Sijoitukset 12
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 68 630 68 369
   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 100 0
   Muut osakkeet ja osuudet 11 457 80 187 11 457 79 826
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 13
Pitkäaikaiset
   Laskennallinen verosaaminen 2 735 2 862
   Lainasaamiset 0 100
   Muut saamiset 6 861 9 596 7 353 10 315
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 25 620 26 918
   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 47 26
   Muut saamiset 5 187 84
   Siirtosaamiset 2 103 32 957 101 27 128
Rahat ja pankkisaamiset 2 714 3 719
274 795 265 204
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 230 230
Ylikurssirahasto 19 015 19 015
Muut rahastot
   Vararahasto 284 284
   Käyttörahasto 14 123 8 526
Edellisten tilikausien voitto 31 108 27 249
Tilikauden voitto 14 543 79 303 19 056 74 360
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 16
   Laskennallinen verovelka 9 458 9 258
   Lainat rahoituslaitoksilta 89 000 84 222
   Liittymismaksut  71 990 170 448 70 596 164 076
Lyhytaikainen  17
   Lainat rahoituslaitoksilta 8 222 8 222
   Saadut ennakot 131 1 963
   Ostovelat 7 419 6 486
   Velat omistusyhteysyrityksille 1 649 2 347
   Muut velat 6 482 6 415
   Siirtovelat 1 141 25 044 1 335 26 768
274 795 265 204